W projekcie ustawy zaproponowano zmiany wynikające z:
1) Obowiązku wdrożenia do przepisów krajowych zmienionych przepisów Unii Europejskiej oraz zaleceń Komisji Europejskiej:
- dostosowanie terminologii - dotychczasowe pojęcia „krajowa ilość referencyjna” i „indywidualna ilość referencyjna” zostały odpowiednio zastąpione pojęciami „kwota krajowa” i „kwota indywidualna”;
- uchylenie przepisów dotyczących realizacji wybranych mechanizmów interwencyjnych, w związku z usunięciem tych mechanizmów w prawie wspólnotowym - uchyla się: dopłaty do prywatnego przechowywania serów i odtłuszczonego mleka w proszku, dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, dopłaty do masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji, dopłaty do zakupu masła przez organizacje nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności;
- wprowadzenie upoważnienia dla Agencji Rynku Rolnego uwzględniania w kontrolach prowadzonych w ramach systemu kwot mlecznych producentów nieposiadających kwot mlecznych – realizacja zalecenia Komisji Europejskiej.

2) Praktycznych doświadczeń z funkcjonowania systemu kwot mlecznych na rynku polskim – zmiany dotyczą między innymi sposobu określenia wysokości kwot indywidualnych przyznawanych z krajowej rezerwy - wielkość sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek będzie porównywana z wysokością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca tego roku kwotowego, a nie jak dotychczas z wysokością kwoty stanowiącej własność producenta w dniu wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty z rezerwy,
- wprowadzenie zmian w przepisie dotyczącym zakazu dokonywania konwersji kwoty indywidualnej w okresie dwóch lat po otrzymaniu przez producenta kwoty z rezerwy krajowej – zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku gdy producent mleka otrzymał kwotę indywidualną z rezerwy krajowej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i posiada jednocześnie kwotę sprzedaży bezpośredniej, zakaz dokonywania konwersji będzie dotyczył tylko kwoty hurtowej, nie będzie natomiast miał zastosowania do kwoty bezpośredniej. Analogicznie, w przypadku gdy producent mleka otrzymał kwotę indywidualną z rezerwy krajowej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich i posiada jednocześnie kwotę hurtową, zakaz dokonywania konwersji będzie dotyczył tylko kwoty sprzedaży bezpośredniej.

3) Ograniczeń budżetowych na realizację mechanizmów krajowych – proponuje się uchylenie począwszy od 2010 roku mechanizmu rekompensat finansowych za zrzeczenie się przez producenta mleka prawa do indywidualnej kwoty mlecznej i przekazanie jej do rezerwy krajowej.

4) Doświadczeń związanych z wypłatą z budżetu państwa dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych – zaproponowano nowy sposób wypłaty tej dopłaty polegający na określeniu dla każdego dostawcy mleka i przetworów mlecznych do szkół limitu finansowego na dany rok szkolny; wysokość limitu będzie przyznana w wysokości wnioskowanej przez dostawcę albo w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej w zależności od puli środków budżetowych, określonych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, dostępnych do wypłaty na dany rok szkolny i wielkości zapotrzebowania na dopłatę krajową w skali kraju.

5) Konieczności dostosowania przepisów ustawy do zmienionej ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst. jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158) - wprowadzono możliwość notarialnego poświadczenia dziedziczenia gospodarstwa przez producenta mleka w drodze sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Źródło: MRiRW/farmer.pl