Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na branżę mleczarską był odczuwalny praktycznie od czasu pojawienia się pierwszych przypadków w Europie. W związku z tym w połowie kwietnia zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wystosował apel do polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej o wdrożenie mechanizmów łagodzących negatywne skutki drastycznego spadku cen mleka i jego przetworów.  W swoim apelu zarząd LIR wzywał polski rząd i KE do uruchomienia interwencyjnego skupu mleka w proszku, wsparcia finansowego na przechowywanie mleka w proszku, masła i serów oraz do podniesienia ceny interwencyjnego skupu.

Odpowiedzi na rzeczony apel udzieliło w tym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Podkreślając bezprecedensową skalę i zasięg kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, ministerstwo zwróciło również uwagę na pokrycie się w czasie skutków pandemii i rozpoczęcia sezonowego wzrostu produkcji mleka oraz na to jaki wpływ na ceny przetworów mlecznych oraz ceny skupu mleka wywarło gwałtowne zredukowanie popytu na asortyment mleczny.

W swej odpowiedzi Ministerstwo zwróciło uwagę, że już w połowie marca br. rozpoczęto działania mające na celu jak najszybsze uruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmów interwencyjnych.  

– Polska domagała się, by pomoc przeznaczona na walkę ze skutkami COVID-19 w sektorze mleczarskim była uruchomiona zarówno w zakresie mechanizmów rynkowych, o których mowa w przekazanym przez Pana Prezesa Zarządu LIR, jak i w ramach innych możliwych do wykorzystania środków – czytamy w odpowiedzi. – W wyniku powyższych zabiegów Polski, oprócz otwartych w sposób automatyczny w okresie od 1 marca do 30 września 2020 r. zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), Komisja Europejska w dniu 30 kwietnia br. przyjęła pakiet legislacyjny, dotyczący działań na różnych dotkniętych pandemią COVID-19 rynkach rolnych – poinformowało MRiRW.

Należą do nich m.in. dopłaty do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów oraz zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Ponadto Ministerstwo w swej odpowiedzi zachęca producentów rolnych do organizowania się w organizacje producentów, które są odpowiedzialne za skuteczne równoważenie relacji popytowo-podażowych na poszczególnych rynkach rolnych.

– Główną rolą organizacji producentów jest wzmocnienie pozycji rynkowej i stabilizacja dochodów producentów będących ich członkami poprzez planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu, koncentrację podaży i poprawę wprowadzania produktów do obrotu, a także optymalizację kosztów produkcji czy oferowanie pomocy technicznej – zaznaczyło MRiRW.

Posiłkując się przykładem organizacji producentów na rynku owoców i warzyw, które w ramach programów operacyjnych mogą również prowadzić działania w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym  i zarządzania kryzysowego, w szczególności mechanizmu wycofania z rynku (do 5 proc. ilości danego produktu sprzedanej przez daną organizację producentów), podkreśla posiadanie podobnej możliwości prawnej przez podmioty działające w sektorze mleka.

– Organizacje producentów posiadają zatem narzędzie pozwalające na skuteczne ograniczenie niekorzystnego wpływu kryzysu na ich sytuację ekonomiczną – podkreśliło MRiRW.

Podsumowano również efekty uruchomionych mechanizmów interwencyjnych. Na dzień 21 czerwca br. to objęcie dopłatami do prywatnego przechowywania zgłoszono w ramach UE.

W efekcie podjętych działań i uruchomionych mechanizmów interwencyjnych, na dzień 21 czerwca 2020 r. do objęcia dopłatami do przechowywania zgłoszono w ramach UE : 55,0 tys. ton masła, 43,8 tys. ton sera,13,2 tys. ton OMP (dla polskich pomiotów jest to odpowiednio: 431 ton masła, 39 ton sera, 24 ton OMP).

– W opinii Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa wdrożony program dopłat przyczynił się do powstrzymania dalszego spadku cen zbytu przetworów mlecznych oraz zapobiegł korzystaniu przez unijne podmioty z mechanizmu sprzedaży masła i OMP na zapasy interwencyjne UE. Jak dotychczas jedynie Czechy zaoferowały na interwencyjną sprzedaż 115 ton OMP po cenie 169,80 Euro/100kg – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa.  

Resort podkreślił również, że w rezultacie średnie unijne rynkowe ceny masła i OMP od II połowy maja 2020 r. wykazują na rynkach UE tendencję rosnącą.

– Wprowadzone mechanizmy interwencji rynkowej wpłynęły na poprawę cen zbytu przetworów mlecznych, co w niedługiej perspektywie powinno doprowadzić także do zatrzymania spadków cen skupu surowca mlecznego. Nie będzie to jednak proces natychmiastowy zważywszy na sezonowy wzrost podaży mleka – zaznaczono w piśmie.

W odpowiedzi wspomniano również, że w związku z przedstawionym przez KE projektem zmiany rozporządzenia (UE) nr. 1305/2013, w którym wprowadza ona nowe działanie, w ramach którego państwa członkowskie będą mogły do końca 2020 r. przyznać wsparcie dla właścicieli gospodarstw rolnych (do 5 tys. euro) oraz małym i średnim przedsiębiorstwom ( do 50 tys. euro) w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z zagrożeniem i skutkami występowania COVI-19, MRiRW planuje wdrożyć zmiany do polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak zaznaczono. Obecnie trwa szczegółowa analiza możliwych do zastosowania w PROW 2014-2020 propozycji rozwiązań, które  mogłyby być wykorzystane w obecnej sytuacji, także w przypadku producentów mleka, podkreślono.  

Ponadto MRiRW zapowiedziało dalsze zwracanie uwagi KE na konieczność dostosowania  cen interwencyjnego zakupu masła i OMP do rosnących kosztów produkcji.