Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów UE kwestii związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 - dyrektywy NEC). Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim – podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zatwierdzenie Dyrektywy spowoduje, że polscy rolnicy będą musieli dostosować techniki produkcji poprzez niskonakładowe praktyki w zakresie chowu oraz gospodarowaniu odchodami i nawozami. Zmiany, jakich musieli by dokonać producenci, spowodują wysokie koszty.

Jak przewiduje MRiRW, projekt dyrektywy NEC wskazuje na konieczność redukcji w dłuższej perspektywie emisji m.in. amoniaku (a w kształcie proponowanym przez KE – także metanu). Ma to nastąpić poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w zakresie chowu zwierząt (tj. karmienia i utrzymania zwierząt), czy przechowywania i stosowania nawozów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie sprzeciwia się proponowanym wysokościom pułapów redukcyjnych w odniesieniu do amoniaku. W ocenie resortu są one zbyt ambitne i wiązałyby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowawczych.

Minister Krzysztof Jurgiel, występując na Radę Ministrów z wnioskiem, chce zwrócić uwagę na koszty dostosowań i utrudnienia, z jakimi wiązałoby się wdrożenie w polskich gospodarstwach rolnych praktyk zmniejszających wielkość emisji amoniaku oraz na negatywny wpływ takich działań na konkurencyjność tego sektora produkcji – podaje MRiRW.

Jest szansa na zmianę przepisów dotyczących emisji amoniaku, ponieważ podczas prowadzonych w okresie 2014-2015 prac w Radzie UE, została stworzona propozycja wyłączenia metanu (CH4) z projektu dyrektywy NEC. Oznacza to, że w odniesieniu do tego gazu nie byłyby ustanawiane krajowe limity redukcji. Usunięcie zobowiązań odnośnie metanu było możliwe dzięki staraniom m.in. Polski, w tym resortu rolnictwa. Miejmy nadzieję, że uda się przeforsować liberalizację przepisów także w stosunku do amoniaku.