W marcu Małopolska Izba Rolnicza zawnioskowała o zamianę dotycząca prowadzenia ksiąg rejestracji zwierząt.

MIR wniosła o zmianę ww. rozporządzenia tak, aby rejestracja w biurze ARiMR nie skutkowała powrotem do papierowej wersji księgi

 Jak wskazała MIR, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, jeśli rolnik korzystający z IRZPlus zgłosi zmianę dotyczącą danego zwierzęcia bezpośrednio w biurze Powiatowym ARiMR wówczas ponownie ma obowiązek prowadzenia papierowej księgi rejestracji przez 3 lata. W związku z powyższym MIR wniosła o zmianę ww. rozporządzenia tak, aby rejestracja w biurze ARiMR nie skutkowała powrotem do papierowej wersji księgi.

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

W odpowiedzi Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa poinformował, że obecnie trwają prace nad nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (nr UC102 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

„Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilność elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, systemami, o których mowa w art. 108 ust. 4 lit. d rozporządzenia 2016/429 (np.: system TRACES) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt” – wskazał Kołakowski.

Posiadacze będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski oraz przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak tłumaczył wiceminister rolnictwa, na podstawie przepisów projektowanej ustawy posiadacze zwierząt, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski oraz przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR, umożliwiającego wprowadzenie informacji do komputerowej bazy danych.

„W związku z tym, możliwe będzie skorzystanie z odstępstwa przewidzianego w art. 102 ust. 4 rozporządzenia 2016/429 i zwolnienie posiadaczy zwierząt z obowiązku prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 102 ust. 1 tego rozporządzenia” – dodał Kołakowski.

Do 31 grudnia 2025 r. zgłoszenia, wnioski i informacje będzie można zgłaszać w postaci papierowej na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Jednocześnie wskazał, że do 31 grudnia 2025 r. zgłoszenia, wnioski i informacje, o których mowa powyżej, właściciel koniowatego oraz posiadacz bydła, owcy, kozy lub świni niebędący podmiotem prowadzącym:

  • miejsce gromadzenia zwierząt,
  • działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego lub grupy tresowanych zwierząt,
  • działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
  • rzeźnię, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię,

będzie mógł zgłaszać w postaci papierowej na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Posiadacze bydła, owiec, kóz i świń prowadzący przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy księgi rejestracji w postaci papierowej, którzy nie skorzystali z możliwości zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą formularza określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza internetowego umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, do dnia rozpoczęcia zgłaszania do komputerowej bazy danych zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą nowego formularza, udostępnionego na stronie internetowej ARiMR, umożliwiającego wprowadzenie informacji do komputerowej bazy danych, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rejestracji na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

„Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje obecnie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz." – podsumował Kołakowski.