Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 18 maja 2021 r. wystąpił z wnioskiem o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co prawda istnieje możliwość ubezpieczenia zwierząt od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii, ale tylko w wyniku zdarzeń losowych tj. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, które odnotowywane są dość rzadko.

Dotychczasowe przepisy nie uwzględniają jednak dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt, co w przypadku prowadzenia hodowli występuje dość często. Obecnie więc ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt może być zwarte przez zakłady ubezpieczeń wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Resort rolnictwa powołuje się tu na przepisy unijne dotyczące udzielania pomocy publicznej, rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 702/2014 oraz traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w myśl których pomoc publiczna musi być udzielana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Ministerstwo rolnictwa na podstawie przywołanych regulacji stwierdza, że nie ma możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji zwierząt poddanych ubojowi z konieczności.

W związku z tym wsparcia w tym zakresie można by udzielić wyłącznie w formule pomocy de minimis, jednak uwzględniając wykorzystanie limitu tej pomocy w bieżącym roku oraz wysokość pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów, która może zostać jeszcze udzielona, aktualnie nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy de minimis