Wzrost liczebności stada bydła ogółem wyniósł 0,3 proc., w tym:
- pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku spadło o 0,9 proc.,
- pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosło o 3,4 proc.,
- populacja bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej zmniejszyła się o 0,6 proc.

W strukturze stada bydła zatem zmniejszył się w porównaniu z 2011 r. udział grupy cieląt oraz bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, a zwiększył się udział młodego bydła w wieku 1-2 lat.

- Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w czerwcu 2012 r. 37,4 szt. wobec 37,3 szt. w czerwcu 2011 r., a obsada krów wynosiła 16,7 szt., podczas gdy przed rokiem 17 szt.- wynika z danych GUS.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2012 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 25,4 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 22,3 proc.,
- krowy - 44,6 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 6,7 proc.

Zdaniem analityków GUS wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2012 r. wynikał ze zwiększenia o 3,4 proc. stanów młodego bydła rzeźnego w wieku 1-2 lat w efekcie utrzymywania się korzystnych cen żywca wołowego. Dla porównania w I półroczu 2011 r. przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego (6,43 zł) w stosunku do notowanych przed rokiem wzrosły o 15,1 proc. W obrotach targowiskowych przeciętne ceny żywca wołowego kształtowały się w I półroczu tego roku na poziomie 6,26 zł za 1 kg i były o 17 proc. wyższe od rejestrowanych w analogicznym okresie 2011 r.