W grudniu 2017 r. pogłowie bydła wynosiło 6 035,5 tys. sztuk i było o 65,3 tys. sztuk (o 1,1 proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu ubiegłego roku niższe o 107,6 tys. sztuk (o 1,8 proc.).

W porównaniu z grudniem 2016 roku niewielkiemu spadkowi uległa liczebność cieląt poniżej 1 roku (o 0,3 proc.) do poziomu 1 713,0 tys. sztuk, natomiast w stosunku do czerwca 2017 r. zarejestrowano spadek o 0,4 proc.

Pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosło w stosunku do poprzedniego roku o 1,9 proc., a w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadło o 1,9 proc. dając wynik 1 668,7 tys. sztuk.

Z kolei liczebność krów w zestawieniu z grudniem 2016 r. zwiększyła się o 37,2 tys. sztuk (o 1,6 proc.) do poziomu 2 340,6 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. była niższa o 33,8 tys. sztuk (o 1,4 proc.).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,4 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,6 proc.,
- krowy - 38,8 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,2 proc.

Najwyższy udział w krajowym pogłowiu bydła wykazały województwa: mazowieckie (18,6 proc.), wielkopolskie (16,6 proc.) i podlaskie (16,5 proc.). z kolei najmniejszy udział odnotowano w województwach: lubuskim i podkarpackim (1,3 proc.), zachodniopomorskim (1,5 proc.) i dolnośląskim (1,7 proc). W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10. proc.