Na właściwe funkcjonowanie strefy żywienia składa się kilka istotnych elementów. Głównym jest stół paszowy, tj. miejsce, z którego zwierzęta pobierają paszę. W przypadku obór wolnostanowiskowych przejazdowych stół paszowy powinien mieć szerokość umożliwiającą sprawne przemieszczanie się po nim wozu paszowego bądź innych urządzeń służących zadawaniu paszy. Najczęściej stół paszowy usytuowany jest w centralnej części obory, a jego szerokość w przypadku wozów paszowych mieści się od 4 do 5,5 m. W przypadku automatycznych systemów żywienia krów szerokość stołu paszowego można znacznie zredukować. Na samym stole wyróżniamy strefę, po której poruszają się środki lokomocji, którymi dowożona jest pasza, oraz część, na którą jest ona wykładana. Powierzchnia ta powinna mieć 1-1,2 m szerokości, poczynając od drabiny paszowej. Wysokość dna stołu paszowego powinna znajdować się co najmniej 10-15 cm powyżej poziomu, na którym poruszają się krowy. W praktyce zastosowanie mają dwa rozwiązania kształtu powierzchni paszowej stołu. Najbardziej popularnym jest to, w którym dno stołu paszowego jest płaskie i stanowi przedłużenie tej jego części, po której poruszają się wozy paszowe. Drugie natomiast kształtem przypomina żłób, który uniemożliwia odpychanie przez zwierzęta paszy. Zaletą drugiego rozwiązania jest niewątpliwie zmniejszenie nakładów pracy związanej z podgarnianiem paszy, wadą natomiast - możliwość łatwiejszego się jej zagrzewania w okresie występowania wysokich temperatur oraz trudniejsze utrzymanie w czystości. Zalecane jest, aby dno strefy paszowej, która ma bezpośredni kontakt z paszą, pokryte było specjalną posadzką o wysokiej odporności na ścieranie i intensywne działanie kwasów pochodzących z kiszonek. Warto jest również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zwierząt. Ostre krawędzie zużytych płytek mogą prowadzić do okaleczeń języka. Wysokość wewnętrznej ściany oddzielającej krowy od stołu paszowego powinna mieć ok. 50 cm i zakończona być gładką, niepowodującą otarć krawędzią.

DRABINA PASZOWA

Górna krawędź drabiny paszowej dla dorosłych krów powinna być zainstalowana na wysokości 115-125 cm od poziomu poruszania się zwierząt. Niezależnie od jej rodzaju powinna być pochylona pod kątem 10-20° w kierunku stołu paszowego. Ułatwia to zwierzętom dostęp do paszy, redukuje odgniecenia karkowe i zmniejsza konieczność częstego podgarniania paszy. Wyróżniamy kilka rodzajów drabin paszowych, począwszy od najprostszych, składających się z poprzecznych belek zamontowanych wzdłuż stołu paszowego, na zatrzaskowych kończąc. Zaletą tych pierwszych jest niewątpliwie niska cena, natomiast wadą brak możliwości unieruchamiania przy nich zwierząt wytypowanych do przeprowadzenia zabiegów zootechnicznych czy weterynaryjnych oraz duże straty paszy. Spotykane są również rozwiązania z ustawionymi pod kątem poprzeczkami, których celem jest zmniejszenie strat paszy poprzez ograniczenie jej zrzucania pod nogi zwierząt. W przypadku braku wydzielonej odrębnej strefy do poskramiania krów konieczne jest przynajmniej na pewniej długości drabiny paszowej zainstalowanie jarzm zatrzaskowych.

UNIKAJ TŁOKU PRZY STOLE PASZOWYM

Bardzo istotnym aspektem nadmiernego zagęszczenia krów jest fakt, że stłoczenie w strefie legowiskowej często prowadzi do zbytniego zagęszczenia krów przy stole paszowym. Nadmierne zagęszczenie krów można rozpatrywać w różnych aspektach. Pierwszym jest współzawodnictwo o ograniczone zasoby oraz niska możliwość ekspresji naturalnych zachowań. Negatywny wpływ tego czynnika na pobieranie pokarmu, odpoczynek czy przeżuwanie w tym przypadku uzależniony będzie od stopnia zagęszczenia krów. W przypadku właściwego zaprojektowania budynku wzrost zagęszczenia krów nawet o 10-20 proc. może nie wpłynąć negatywnie na ich produkcyjność i zdrowie. Badania wskazują, że zapewnienie krowom odpowiedniego dostępu do paszy (powyżej 0,8 m/sztukę) pozytywnie wpływa na pobranie suchej masy paszy oraz ogranicza czas spędzony na podejściu do stołu paszowego, zwiększając budżet czasowy, który krowa może poświęcić na odpoczynek i leżenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku utrzymywania krów wieloródek i pierwiastek w jednej grupie, gdzie starsze, większe i wyżej postawione w hierarchii krowy mogą ograniczać dostęp do paszy młodszym współtowarzyszkom. Oczywiście, zjawisko to będzie nasilało się wraz ze stopniem stłoczenia krów w okolicach stołu paszowego. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są bardzo przykre i mogą przysparzać dużych strat ekonomicznych. Następstwem nadmiernego stłoczenia krów w strefie żywieniowej jest znaczne obniżenie produkcyjności pierwiastek (nawet poniżej 40 proc. wydajności krów starszych), zwiększenie częstości wystąpienia schorzeń metabolicznych (ketoza, przemieszczenie trawieńca), a w rezultacie zwiększone brakowanie w grupie krów w pierwszej laktacji (nawet ponad 50 proc.). W odniesieniu do dostępu do stołu paszowego stłoczenie występuje w przypadku, gdy przeciętnie na jedną krowę przypada mniej niż 0,6 m bieżącego dostępu do paszy. Negatywny wpływ stłoczenia krów na pobranie paszy oddziałuje również na proces przeżuwania. Badania Batcheldera (2000 r.) potwierdziły, że zwiększenie zagęszczenia krów ze 100 do 130 proc. spowodowało obniżenie odsetka krów, które przeżuwały, o ok. 10 proc. (spadek z 37 do 28 proc.) w trakcie 24 h. Ponadto autor ten stwierdził obniżenie szczytu przeżuwania krów z 55 proc. do 32 proc. krów przeżuwających w sytuacji nadmiernego zagęszczenia zwierząt (130 proc.). Minimalna szerokość strefy żywieniowej powinna umożliwiać bezkolizyjne przejście dwóch krów za rzędem krów, które znajdują się przy stole paszowym i ustawione są w stosunku do niego prostopadle.

Czytaj również:

Nowoczesna obora na długie lata

Nowoczesna obora: Strefa odpoczynku

Artykuł ukazał się w wydaniu czerwcowym miesięcznika "Farmer"