Jest to program pilotażowy dla hodowców bydła których stada objęte są oceną użytkowości mlecznej w rejonie LOM Parzniew z wyłączeniem województwa podlaskiego. W całej Polsce usługa będzie aktywna od kwietnia 2013.

Podstawą dla proponowanej usługi są zmiany składu chemicznego mleka, jakie stwierdza się u krów dotkniętych subkliniczną ketozą. U chorej krowy wzrasta w mleku zawartość kwasu beta-hydroksymasłowego i acetonu. Ponadto obniża się zawartość białka, a wzrasta zawartość tłuszczu. W rezultacie rośnie w mleku stosunek tłuszczu do białka.

Analiza składu chemicznego próbek mleka, pobieranych w trakcie próbnego doju, umożliwia wskazanie krów chorych na subkliniczną ketozę.  Wyniki oceny są prezentowane zarówno w odniesieniu do poszczególnych krów, jak i dla całego stada.

Ponieważ ketoza występuje głównie w pierwszych tygodniach laktacji, oceniane pod kątem występowania tej choroby są tylko zwierzęta w okresie od 5 do 60 dnia po ocieleniu. Krowy, u których skład mleka uzasadnia przypuszczenie, że były one chore, będą zaznaczane  w raporcie wynikowym RW-2 za pomocą symbolu „K!” – mówi Krzysztof Słoniewski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W oparciu o liczbę krów, które zidentyfikowano jako podejrzane o subkliniczną ketozę i oznaczono symbolem K!, oceniane będzie zagrożenie stada.

W przypadku, gdy przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w stadzie przekroczy 10 proc., w raporcie wynikowym RW-1 ukazywał się będzie komunikat o treści – „UWAGA: stado zagrożone subkliniczną ketozą”. Podobnie, jeśli przypuszczalna frekwencja ketozy przekroczy 20 proc., w RW-1 ukaże się komunikat „UWAGA: stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą”.

Jeśli hodowca stwierdzi, że subkliniczna ketoza stanowi w jego stadzie problem, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie są dla niego oczywiste lub nie wie jak je usunąć, powinien zwrócić się do doradcy żywieniowego lub lekarza weterynarii. Źródłem problemów z subkliniczną ketozą prawie zawsze jest żywienie, a skuteczną terapią jest zwykle zmiana sposobu żywienia krów i jałówek.

Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące występowania subklinicznej ketozy w danym stadzie, będą podawane w nowym raporcie wynikowym (RW-11). Począwszy od kwietnia 2013 roku raport ten będzie dostępny dla każdego hodowcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu „Hodowca online” – dodaje Słoniewski.