Największe zaburzenia metabolizmu wynikają z występującego zazwyczaj w tym okresie spadku pobrania suchej masy przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na składniki pokarmowe wynikającym z wzrastającej szybkim tempie produkcji mleka.

Do najczęściej występujących schorzeń w okresie przejściowym można zaliczyć: porażenie poporodowe, ketozę, zapalenie macicy oraz przemieszczenie trawieńca. W niektórych przypadkach pojawienie się jednej choroby pociąga za sobą wystąpienie innej.

W okresie 2 tygodni przed i po porodzie pojawia się również zjawisko obniżonej odporności krów, tzw. immunosupresja, spowodowana obniżoną produkcją komórek odpornościowych. W efekcie prowadzi to większej podatności zwierząt w okresie przejściowym na wystąpienie mastitis i innych schorzeń na tle zakaźnym.

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych schorzeń metabolicznych zwiększa o ponad 80 proc. ryzyko wybrakowania krowy przed kolejną laktacją. W związku z tym od opieki nad zwierzętami w tym szczególnie trudnym okresie w dużej mierze zależy długość użytkowania krów, określana mianem często ostatnio poruszanej długowieczności.

Dobrym wyznacznikiem odpowiedniego postępowania z krowami w okresie przejściowym jest osiągnięcie przez krowy 85-90 proc. szczytowej wydajności krów w okresie ok. 2 tygodni od wycielenia.