Należy zwrócić uwagę, że w Polsce, buhajki, stanowią najbardziej powszechny materiał do opasu. Aby podejmować właściwe decyzje, które pozwolą zarobić na prowadzonej produkcji żywca należy na bieżąco monitorować przychody oraz koszty prowadzonej działalności. Optymalizacja ekonomiczna opasu buhajków powinna zakładać maksymalizację przychodów i jednocześnie minimalizację kosztów produkcji.

Należy jednak pamiętać że obie te kategorie są w pewien sposób ze sobą sprzężone. W jaki sposób możemy wpłynąć na zwiększenie przychodów ze sprzedaży buhajków. Decydują o tym dwa główne czynniki: tempo przyrostów oraz w zależności od sposobu rozliczania sprzedaży wyniki klasyfikacji poubojowej.

Oczywistym jest, że zwierzęta o lepszym potencjale wzrostowym osiągną w tym samym czasie wyższą masę ciała. W praktyce spotyka się różnice między poszczególnymi osobnikami, wynoszące nawet kilkadziesiąt kilogramów, co bezpośrednio decyduje o różnicy w przychodach z ich sprzedaży. Jakość genetyczna osobnika będzie natomiast silnie sprzężona z wynikami poubojowymi. Zdecydowanie gorzej wypadną tutaj osobniki ras mlecznych (np. PHF) w porównaniu do wyspecjalizowanych ras mięsnych (BB czy Limusine) lub ich mieszańców.

Te parametry zdecydują o cenie jednostkowej uzyskiwanej za sprzedany materiał. Różnice mogą dochodzić do ponad 1 zł/kg przy istotnej różnicy w klasyfikacji tusz. Podobnie będzie w sytuacji rozliczania za wagę poubojową. Osobniki o wyższej wydajności rzeźnej będą generowały zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży.

Ze względu na długi cykl produkcyjny przy opasie buhajków (co najmniej kilkanaście miesięcy) i brak gwarancji cenowych ze strony odbiorcy, ceny obowiązujące na etapie rozpoczęcia opasu mogą zdecydowanie odbiegać od tych które dostaniemy ze sprzedaży tych sztuk, który będzie miał miejsce za ponad rok. Dlatego, partner, który jest w stanie zagwarantować producentom określoną cenę na końcu okresu produkcyjnego jest godnym podjęcia współpracy.

Natomiast, po przeciwnej stronie przychodów z produkcji mamy rachunek kosztów. Główną kategorią są koszty żywienia, istotne są również koszty pozyskania materiału do opasu oraz koszty leczenia i leków. Kosztem który ponosimy najszybciej jest koszt zakupu buhajka do opasu. W zależności od technologii możemy nabywać zwierzęta w różnym wieku, począwszy od cieląt, a na odsadkach skończywszy. Wraz z wiekiem rosną koszty zakupu.

Dodatkowym wyznacznikiem ceny jest genotyp zwierzęcia. Najwyższą cenę należy uiścić za osobnika należącego do ras mięsnych, a najniższą za buhajka mlecznego (różnice mogą dochodzić do 100 proc.). Jednak, niższe koszty zakupu młodszych osobników rodzą koniczności dłuższego ich utrzymywania i co z tym związane, wyższym ryzykiem ich upadku, zachorowania oraz wyższymi kosztami żywienia. Wyższa cena którą ponosimy za osobnika ras mięsnych może przełożyć się w przyszłości na wyższych przychodach (co najmniej lepszej wydajności rzeźnej).

Wybór konkretnego modelu opasu musi być dostosowany do danego gospodarstwa oraz otoczenia ekonomicznego w którym funkcjonuje. Każda decyzja powinna się opierać na rzetelnej analizie ekonomicznej przedsięwzięcia. „SOKOŁÓW” S.A. w ramach programu „Razem w Przyszłość” swoim sprawdzonym dostawcom oferuje gwarancję minimalnych cen zbytu buhajków zapisaną w momencie podpisania umowy.