Istniejący system identyfikacji bydła oparty na paszportach, funkcjonuje od 2002 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, według stanu na 30 września 2021 r. w prowadzonym przez ARiMR rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych zaewidencjonowanych jest 6 380 752 sztuk bydła, z których każda posiada swój „dokument tożsamości” w postaci paszportu.

MRiRW informuje, że projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który został włączony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zakłada rezygnację z paszportów bydła w obrocie krajowym.

Termin wejścia w życie projektowanych rozwiązań zostanie określony w ww. ustawie. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na IV kwartał 2021 r.

- Projektowana ustawa wykonuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (…) w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – czytamy w projekcie ustawy.

Jak podkreślają autorzy ustawy, zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w formie elektronicznej jest kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej dokumentacji przy prowadzeniu działalności rolniczej.