Na XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej Dyrektor generalny KE, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jerzy Bogdan Plewa mówił o sytuacji sektora mleczarskiego po zniesieniu kwot mlecznych.

- Po 31 latach ograniczania produkcji rynek mleka powraca do sytuacji, w której jego działanie opiera się na podaży i popycie – mówił Plewa.

Na dobre prognozy według specjalisty ma wpływ ciągły wzrost liczby światowej ludności, co generuje większy popyt na produkty mleczarskie, szczególnie w krajach, gdzie podnosi się standard życia.

Według Jerzego Bogdana Plewy na uzyskanie zadowalającej ceny coraz silniejszy wpływ ma rynek, a dokładniej równowaga pomiędzy podażą a popytem. Istotnym czynnikiem na jaki wpływ ma hodowca jest racjonalne zarządzanie kosztami produkcji.

Oprócz działań krajowych wspierających sektor mleczarski, podejmowane są również inicjatywy na szczeblu unijnym. Jedną z nich jest powołane Obserwatorium Rynku Mleka, które przekazuje kompleksowe informacje rynkowe podmiotom gospodarczym, aby te mogły podejmować trafne decyzje oparte na solidnych podstawach.