Ciężka sytuacja producentów mleka wpływa negatywnie na rynek żywca wołowego. Duża ilość zwierząt kierowanych na ubój, pochodzących ze stad bydła mlecznego powoduje, że ceny w skupach żywca spadają.

- Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w 2015 r. w UE mieliśmy do czynienia ze wzrostem produkcji żywca wołowego. Do zwiększenia produkcji w znacznym stopniu przyczynił się wyższy ubój zwierząt ze stad bydła mlecznego, będący efektem kryzysu w sektorze mleczarskim. Podwyższona podaż żywca wołowego oddziałuje w kierunku spadku cen w skupach, które wg. danych GUS w marcu br. obniżyły się o 10,6 proc. w ujęciu rocznym. Był to najsilniejszy spadek od czerwca 2010 r. W efekcie opłacalność produkcji mierzona stosunkiem ceny żywca do ceny pasz zmniejszyła się w marcu do najniższego poziomu od października 2014 r. - mówi Jakub Olipra.

Zdaniem ekonomisty, pod koniec roku ma nastąpić poprawa sytuacji na rynku mleka. Dzięki temu zmniejszy się podaż żywca wołowego (rolnicy zmniejszą brakowanie mlecznic) co pozytywnie wpłynie na ceny żywca w skupach.

- W naszej ocenie w miesiącach letnich osiągnięty zostanie dołek cyklu na rynku mleka. W efekcie poprawiająca się sytuacja popytowo-podażowa zacznie w IV kw. oddziaływać w kierunku wzrostu cen skupu mleka. Znajdzie to odzwierciedlenie na rynku wołowiny w zmniejszonej podaży żywca ze stad bydła w mlecznego – mówi ekonomista z Credit Agricole.

Coraz większą rolę w kształtowaniu ceny żywca wołowego w Polsce ma eksport mięsa ze zwierząt ubijanych wg zasad religijnych. Pomimo upływu już 18 miesięcy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przywracającego ubój rytualny, powrót naszych eksporterów na rynki mięsa halal i koszernego następuje dość powoli.

- Pozytywny wpływ na rynek żywca wołowego ma przywrócenie legalności uboju rytualnego w grudniu 2014 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwolił na wznowienie eksportu wołowiny halal oraz koszernej, co ma pozytywny wpływ na ceny w skupach. Siła jego oddziaływania będzie stopniowo rosła wraz z umacnianiem się pozycji polskich eksporterów na rynkach mięsa koszernego oraz halal – mówi Jakub Olipra.