Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikał ze zwiększenia stanów cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 8 proc.) oraz pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 5,8 proc.), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 3,8 proc. populacji bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (w tym udział krów spadł o 1,5 p.proc).

Nadal utrzymywały się nastawienia rolników w kierunku rozwoju produkcji żywca rzeźnego.

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w czerwcu 2013 r. 39,2 szt. wobec 38,6 szt. w czerwcu 2012 r., a obsada krów wynosiła 16,9 szt., podczas gdy przed rokiem 17,2 szt.

W przekroju terytorialnym pogłowie bydła w czerwcu 2013 r. wzrosło w 8 województwach. Największy wzrost, o 5proc. i więcej, odnotowano w województwach: lubuskim (o 12,6 proc.), wielkopolskim (o 7 proc.) i kujawsko-pomorskim (o 5,6 proc.).

W pozostałych 8 województwach populacja bydła spadła, a najwięcej w województwach: zachodniopomorskim (o 8 proc.), lubelskim (o 6,7 proc.), małopolskim (o 5,8 proc.) i podkarpackim (o 5,2 proc.).

W czerwcu 2013 r. największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,5 proc.), podlaskie (16,3 proc.), wielkopolskie (15,7 proc.), a najmniejszy - lubuskie (1,3 proc.), zachodniopomorskie (1,6 proc.), podkarpackie (1,7 proc.), dolnośląskie (1,8 proc.) i opolskie (1,9 proc.).