Farmer.pl: Czemu mają służyć wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej buhajów, które Pan wykonuje?

Dr Z. Choroszy: Ocenę wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych Instytut Zootechniki-PIB prowadzi od niedawna. Na podstawie umowy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z dnia 2 lipca 2007 r. w Instytucie opracowano i wdrożono do praktyki hodowlanej metodę oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych na podstawie ich oceny osobniczej. Wyniki oceny tych buhajów za rok 2007 zostały już opublikowane na stronie internetowej Instytutu www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl . Ocenę wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych na podstawie użytkowości własnej (BLUP-Animal Model) Instytut będzie realizował w ramach programu wieloletniego. 

Farmer.pl: Czemu mają służyć wyniki oceny?

Dr Z. Choroszy: Zgodnie z ustawą hodowlaną z dnia 29 czerwca 2007 r. w sztucznym unasienianiu wykorzystuje się reproduktory ocenione m. in. na podstawie wyniku oceny własnych cech użytkowych, ich rozwoju osobniczego i poddane ocenie wartości hodowlanej. Stąd podjęliśmy intensywne prace, aby w 2008 roku Stacje Hodowli i Unasieniania mogły już zakupić od hodowców określoną ilość młodych buhajów, najwyżej ocenionych i usytuowanych w rankingu. Ważnym aspektem praktycznym oceny jest również przekazanie wszystkim hodowcom bydła mięsnego informacji o wartości użytkowej i hodowlanej buhajów wyhodowanych w ich własnych stadach. Część z tych buhajów będą oni używali do rozrodu w swoich stadach, część z tych reproduktorów będzie sprzedana innym hodowcom i niestety część zostanie sprzedana na rzeź, nie znajdując nabywcy.

Farmer.pl: Czy Pana zdaniem rolnicy chętnie i coraz częściej korzystają z Pana pracy przy powiększaniu stada i rozwijaniu hodowli?

Dr Z. Choroszy: Właściwie wszyscy hodowcy bydła mięsnego są bardzo zainteresowani oceną wartości użytkowej i hodowlanej, pomimo iż jest to dopiero początek. Widać to po ilości przeglądających stronę internetową, która została udostępniona 30 kwietnia br.
Obecnie trudno jeszcze powiedzieć jaki wpływ będzie miała prowadzona ocena na rozwój hodowli bydła mięsnego. Myślę jednak, że prace które wykonujemy przyczynią się do właściwie prowadzonej selekcji, do uzyskania postępu hodowlanego i w efekcie przyniosą korzyści dla hodowcy. Należy zaznaczyć, że głównym czynnikiem rozwoju hodowli bydła mięsnego jest jednak ekonomika produkcji.

Farmer.pl: Co wynika z ocen, jaka jest możliwość uzyskania postępu genetycznego, czy hodowla bydła mięsnego w Polsce zmierza pod tym względem we właściwym kierunku?

Dr Z. Choroszy: Ocena wartości użytkowej jest pierwszym etapem pracy hodowlanej w stadzie bydła mięsnego. Służy ona do określenia parametrów związanych z cechami o znaczeniu gospodarczym tj. wzrostem i rozwojem oraz mięsnością zwierząt i wyrażana jest w jednostkach mierzalnych: kg, cm,%. Wartość hodowlana jest to uwarunkowana genetycznie zdolność zwierzęcia do przekazywania określonej cechy lub cech na potomstwo. Jest to niezmiernie ważne w przypadku buhajów przeznaczonych do inseminacji, które dają dużą liczbę potomstwa. Jeśli będziemy używać do rozrodu buhajów z ocenioną wartością hodowlaną, możemy spodziewać się uzyskania postępu genetycznego, którego wielkość zależeć będzie od współczynnika odziedziczalności i różnicy selekcyjnej. Szacuje się, iż postęp ten może wynosić około 1,5% rocznie. Uważam, że hodowla bydła mięsnego w Polsce zmierza we właściwym kierunku. Mamy wiele czołowych hodowli opartych na materiale importowanym, w których używa się do rozrodu także buhajów z europejskich i światowych rankingów. Mamy również wielu skromniejszych hodowców choćby na Podkarpaciu, Podlasiu, czy Warmii i Mazurach, którzy z hodowlą bydła mięsnego związali swoją przyszłość. Oni także chcą używać do rozrodu buhajów wyhodowanych we własnych stadach, dla których przeprowadzono ocenę wartości użytkowej i hodowlanej.

Farmer.pl: Dziękujemy za rozmowę.

Źródło: farmer.pl