Przychód z produkcji mleka zmienia się w ciągu roku wraz ze zmianami cen skupu mleka oraz cenami pasz, a właśnie koszty żywienia stanowią największy udział w ogólnych kosztach produkcji mleka (ok. 50 – 60 proc. kosztów ogólnych to koszty żywienia).

Dodatki żywieniowe są grupą komponentów paszowych, które mogą odgrywać pożądaną lecz nie koniecznie odżywczą rolę w żywieniu krów mlecznych – zmiana pH, wzrost odporności. Niektóre jednak mogą zawierać składniki odżywcze jak  białko w kulturach drożdży.

Stosowanie dodatków paszowych nie jest wymogiem, ani gwarancją na wysoką produkcję czy dochodowość gospodarstwa!

O tym czy dodatek powinien zostać zastosowany decydują cztery czynniki: jaka jest przewidywana reakcja na zastosowanie, w jaki sposób wpłynie to na zwrot kosztów, czy są dostępne badania potwierdzające efekt i jaka jest faktyczna odpowiedź w praktyce.

Odpowiedź ta odnosi się do oczekiwanych zmian wydajności, np.: Wyższa produkcja mleka (zarówno szczytowa produkcja dzienna jak i wytrwałość całej laktacji); wzrost składników mleka (białko/tłuszcz); wyższe pobranie paszy; stabilizacja środowiska w żwaczu (pH) i zwiększona strawność paszy; wyższa efektywność żywienia; zmniejszenie skutków wysokich temperatur; podwyższona zdrowotność stada (rzadziej występujące zapelania wymion, ketoza czy kwasica).

Zastosowanie dodatków paszowych powinno być rozpatrywane w każdym gospodarstwie indywidualnie, gdyż choćby warunki utrzymania zwierząt mogą wpływać na odmienne wyniki w porównaniu do przeprowadzonych badań.

Najlepszą metodą sprawdzenia czy nasze gospodarstwo potrzebuje danego dodatku jest metoda "trzech Z" (Zastosuj-Zastosuj-Zabierz). Polega ona na podawaniu dodatku przez dany okres czasu najlepiej tylko wybranym sztukom ze stada (jeśli gospodarstwo dysponuje analizą składu mleka, wyników w rozrodzie pojedynczych sztuk w stadzie), a następnie go wycofać.

Jeśli nie zauważymy żadnych negatywnych skutków odstawienia (gwałtownego załamania produkcji lub składu chemicznego mleka/spadku odporności zwierząt-zapalenia wymion/pogorszenia wyników rozrodu – wszystkiego na co według producenta dodatek miał działać) to tak naprawdę nie ma potrzeby by ten dodatek stosować.