Nowe przepisy mają umożliwić lepsze wykorzystanie indywidualnych limitów produkcji mleka i zminimalizować kary za nadprodukcję.

Każde z państw członkowskich ma przypisaną określoną ilość mleka, jaką może wyprodukować. Jest ona z kolei dzielona między producentów. Kary płacą ci, którzy przekroczą limit. Nie wszyscy producenci, którzy otrzymali limity wykorzystują je w pełni. Rolnicy mogą np. zrezygnować z produkcji i odsprzedać kwotę.

Nowelizacja m.in. znosi ustawowy zakaz zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji. Znosi ponadto zasady dotyczące potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 proc. kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia i umożliwia rozdzielenie tych limitów na producentów, którzy wcześniej kupowali kwoty.

W ubiegłym roku krajowa kwota została przekroczona o ok. 1,7 proc., a kara wyniosła w sumie 46 mln euro (ok. 200 mln zł). W tym roku grożą rolnikom znacznie wyższe kary za nadprodukcję, mogą one sięgnąć do 1 mld zł.

Zniesienie limitowania produkcji w UE przewidziane jest od kwietnia 2015 roku.

Zmiana przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia.