Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Jest to kontynuacja programu zwalczania BSE z lat poprzednich. Celem jest wykrycie każdego przypadku tej choroby u bydła na terenie naszego kraju.

BSE, czyli gąbczasta encefalopatia bydła (popularnie nazywana chorobą szalonych krów), jest chorobą zakaźną wywoływaną przez tzw. priony. Chorobę stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986 w Wielkiej Brytanii. W latach 90. XX w. wybuchła epidemia BSE na terenie Europy Zachodniej, gdzie masowo wybijano całe stada bydła, a straty wyniosły miliony euro. W Polsce pierwszy przypadek stwierdzono w 2002 r.

Obowiązek prowadzenia badań w kierunku BSE oraz zwalczania tej choroby wynika z unijnych przepisów wprowadzonych w 2001 r. Prowadzenie takich badań polega na aktywnym i biernym nadzorze w celu wykrycia każdego przypadku BSE w populacji bydła.

Początkowo badaniu w kierunku BSE podlega bydło poddawane normalnemu ubojowi powyżej 30 miesiąca życia oraz bydło z grup ryzyka powyżej 24 miesiąca życia. Z czasem nastąpiło złagodzenie przepisów, od 1 stycznia 2018 r. zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi nie są badane w kierunku BSE. Obowiązkiem badania pozostają nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku oraz w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

W Polsce, w ramach programu prowadzane są badania bydła powyżej 48 miesiąca życia w kierunku BSE zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt.

Monitoring w kierunku BSE będzie realizowany przez Inspekcję Weterynaryjną.

Program jest finansowany z budżetu krajowego i współfinansowany ze środków unijnych. Polega on na częściowej refundacji kosztów pierwotnie poniesionych z budżetu krajowego. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu, strona polska wystąpi z wnioskiem o zwrot z UE do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Szacowane ogólne koszty realizacji programu wyniosą ok. 4,1 mln zł (ok. 1,4 mln zł rocznie).

25 maja 2017 r. Polska została uznana przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za państwo o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).