Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE), zwanego dalej "Programem", jest wykrycie każdego przypadku BSE w populacji bydła w Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE).

Kontrola BSE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru nad bydłem przeznaczonym do uboju w celu spożycia przez ludzi, bydłem zaliczanym do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności lub zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt) oraz badaniu bydła w każdym wieku, w przypadku gdy zachowanie zwierzęcia może nasuwać podejrzenie BSE.

Zwalczanie BSE polega m.in. na ustaleniu pozostałych zwierząt w gospodarstwie, w którym przebywało zwierzę ze stwierdzonym BSE, potomstwa urodzonego w okresie dwóch lat przed wystąpieniem objawów klinicznych lub stwierdzeniem BSE u krowy oraz ustaleniu zwierząt z kohorty.

Regularne monitorowanie BSE, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami, rozpoczęło się w listopadzie 2001 r. W pierwszych dwóch miesiącach monitorowania zbadano 30 309 sztuk bydła. Odpowiednio w 2002 r. zostało zbadanych 286 592, w 2003 r. - 455 413, w 2004 r. - 481 116, w 2005 r. - 515 976, w 2006 r. - 594 121, w 2007 r. - 603 810, w 2008 r. - 611 566, w 2009 r. - 638 130, natomiast w 2010 r. - 637 240 sztuk bydła.

Pierwszy przypadek BSE wykryto w drugim roku monitorowania występowania BSE (w 2002 r.). W tym też roku ogólna liczba wykrytych przypadków BSE wyniosła 4. W 2003 r. wykryto dalszych 5 przypadków BSE, a w 2004 r. - 11 przypadków BSE. W 2005 r. wykryto ogółem 20 przypadków BSE, co stanowi największą roczną liczbę przypadków w Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2006 r. jest zauważalna wyraźna tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę przypadków BSE - w 2006 r. stwierdzono 10 przypadków, w 2007 r. - 9 przypadków, w 2008 r. - 5 przypadków, w 2009 r. - 4 przypadki, natomiast w 2010 r. - 2 przypadki.

Przewiduje się, że ogólna wysokość kosztów realizacji Programu w 2012 r. wyniesie 3 872 586,3 zł.