Dlatego też po przeanalizowaniu możliwości skutecznej poprawy sytuacji na rynku mleka w perspektywie krótkoterminowej, zarząd KRIR uważa, iż najbardziej efektywnym narzędziem są refundacje wywozowe. Stanowiąc pewnego rodzaju alternatywę dla powiększających się zapasów interwencyjnych, pozwalają na częściową stabilizację eksportu produktów mleczarskich do krajów trzecich zachwianego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych też z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera inicjatywę uruchomienia wsparcia do odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na paszę.

- Sytuacja na rynku mleka, a także praktyki handlowe stosowane przez wielkopowierzchniowe sieci sprzedaży detalicznej w stosunku do pozostałych produktów rolnych, wymagają pilnej interwencji ze strony władz unijnych. Nadużycia w łańcuchu dostaw żywności są tak duże, iż podważają one pierwotne i fundamentalne założenia Wspólnej Polityki Rolnej tzn. dostarczenia po możliwie niskich cenach żywności o odpowiedniej jakości. Obecnie ceny konsumenckie produktów spożywczych kreowane są przez międzynarodowe podmioty handlu detalicznego, które skutecznie narzucają swoje warunki producentom rolnym i tworzą ogromną dysproporcję przychodów. Podjęcie zatem przez Komisję Europejską działań na rzecz ustabilizowania tej sytuacji powinny obrać charakter priorytetowy. Propozycja wdrożenia Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych oraz utworzenia instytucji mediatora sporów handlowych wychodzi naprzeciw potrzebie zmian obecnej sytuacji, dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża poparcie dla tych idei – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

- Obecna sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych potwierdza potrzebę zachowania prawnych możliwości regulacji podaży rynkowej w niektórych sektorach rolnictwa. Rynek mleka i przetworów mlecznych pokazuje, że brak skutecznych metod ingerencji przy jednoczesnym załamaniu popytu, z jakim mamy do czynienia w dobie kryzysu, może stanowić w dalszej perspektywie niebezpieczeństwo dla zachowania produkcji europejskiej, nie mówiąc o negatywnych skutkach o charakterze społecznym. Dlatego bezwzględnie należy zachować dotychczasowe instrumenty rynkowe, w szczególności utrzymać po roku 2015 system kwotowania produkcji mlecznej. Jednocześnie rozważając obecnie, w oderwaniu od dyskusji na temat przyszłości kwot, zasugerowane średniookresowe działania antykryzysowe, Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża również poparcie dla idei utworzenia europejskiego funduszu restrukturyzacji mleka oraz opracowania horyzontalnych ogólnoeuropejskich ram wspólnotowego rynku mleka.

Wychodząc naprzeciw potrzebie doraźnego wsparcia tych producentów mleka, którzy ze względu na obecne ceny ograniczyli swoją produkcję redukując tym samym ponoszone koszty, samorząd rolniczy wnioskuje o ujęciu w stanowisku Komitetów Copa-Cogeca postulatu dotyczącego całkowitego zniesienia lub ponownego zmniejszenia do 70 proc. limitu wykorzystania w danym roku kwotowym indywidualnej kwoty mlecznej, którego niewykorzystanie skutkuje zmniejszeniem przysługującej rolnikowi kwoty.

Źródło: farmer.pl