Zbieranie tego rodzaju danych stanowi podstawę do opracowania i wprowadzenia do selekcji nowych cech. Jak dowiedziono dotychczas sama wydajność mleka nie może tłumaczyć zmienności w pobraniu paszy przez krowę. Okazuje się, że podczas prowadzonych obserwacji nie zawsze szczytowe pobranie paszy pokrywało się ze szczytową produkcją mleka.

Pomiar pobrania paszy i masy zwierząt

Projekt polegający na ocenie indywidualnego pobrania paszy z wykorzystaniem kamer 3D realizowany jest na 7 fermach, a dane zbierane są od 2019 r. W założeniach system nie może zaburzać codziennych czynności na fermie oraz ingerować w naturalne zachowania krów. Musi również umożliwiać identyfikację zwierząt. Identyfikacja odbywa się na podstawie zdjęć z uwzględnieniem koloru, wzoru sierści i konturów krowy. System ten pozwala również oszacować z dużą dokładnością masę identyfikowanych zwierząt, na podstawie kształtu ich grzbietu.

Pobranie paszy mierzone jest w litrach, po czym przeliczane jest na kilogramy. Pobranie jest sumowane z całego dnia, a analizowany fenotyp obejmuje średnią tygodniową z dziennego pobrania paszy. Opracowane dane będą podstawą do szacowania wartości hodowlanej dotyczącej pobrania paszy.