Z uwagi na fakt, że system kwotowania produkcji mleka wygasa 1 kwietnia 2015 r., wiele państw członkowskich dopytywało na jakiej podstawie prawnej będą zbierane kary. Komisja rozwiała ich wątpliwości.

Podmioty skupujące muszą wnieść opłaty za mleko skupione ponad limit do dnia 30 września 2015 r., (zgodnie z rozporządzeniem nr 1380/2014 z 17 grudnia 2014 r.). To rozporządzenie zmieniło rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

W kwestii rozłożenia na raty spłat kar dla podmiotów skupowych, to takiej możliwości nie ma patrząc na obecny stan prawny. KE nie wyraziła jak dotąd na to zgody. Ministrowie rolnictwa UE rozmawiają na ten temat. Jednocześnie warto zauważyć, że krajowe przepisy umożliwiają rozłożenie kar na raty hodowcom bydła mlecznego i producentom mleka przez ich podmioty skupowe. Tak więc rolnik może już swobodnie negocjować warunki spłaty kary z podmiotem skupowym.

Rozporządzenie KE (nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r.) ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003; ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w art. 15 ust. 1 mówiło, że: „przed 1 września każdego roku podmioty nabywające i w przypadku sprzedaży bezpośredniej, producenci odpowiedzialni za opłaty wyrównawcze wpłacają do właściwego organu należną kwotę zgodnie z zasadami ustanowionymi przez państwo członkowskie".

Natomiast w opublikowanym Rozporządzeniu Wykonawczym (UE) nr 1380/2014, zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 otrzymał brzmienie: „przed dniem 1 października każdego roku podmioty nabywające i w przypadku sprzedaży bezpośredniej, producenci odpowiedzialni za opłaty wyrównawcze wpłacają do właściwego organu należną kwotę zgodnie z zasadami ustanowionymi przez państwo członkowskie; podmioty nabywające są odpowiedzialne za pobieranie opłat z tytułu nadwyżek w dostawach dokonywanych przez producentów na podstawie art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z art. 81 ust. 1 tego rozporządzenia."