O rekompensatę mogą ubiegać się dostawcy hurtowi lub bezpośredni, którzy zobowiążą się, że przestaną produkować i wprowadzać do obrotu mleko lub przetwory mleczne oraz zrzekną się prawa do tzw. indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność dostawcy.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest złożenie wniosku oraz m.in. pisemnego oświadczenia, w którym dostawca zrzeka się od 1 kwietnia następnego roku kwotowego prawa do całości indywidualnej ilości referencyjnej. Musi także zadeklarować, że zaprzestanie produkcji mleka oraz że będzie posiadał w gospodarstwie odpowiednią ilość krów, kóz lub owiec oraz użytki zielone.

Decyzję w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji w terminie do 30 listopada roku kwotowego, w którym został złożony wniosek. Rekompensata zaś jest wypłacana przez Agencję w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Wysokość rekompensaty ustalana się jako iloczyn stawki rekompensaty i wielkości indywidualnej ilości referencyjnej (IIR), stanowiącej własność producenta. Jest ona ustalana przez rząd.

W tym roku, stawki rekompensat wynoszą - od 1,14 zł za kg IIR w woj. podkarpackim do 1,44 zł za kg w woj. opolskim. W woj. mazowieckim - rekompensata będzie wynosiła 1,33 zł/kg, a w woj. podlaskim - 1,47 zł/kg.

W przypadku, gdy suma rekompensat należnych do wypłacenia jest większa niż kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na przyznanie rekompensaty, wielkość wypłacanych rekompensat zostanie zredukowana.

W trzecim roku po przyznaniu rekompensaty w gospodarstwie wnioskodawcy Agencja przeprowadzi kontrolę w celu sprawdzenia czy rolnik dotrzymuje zobowiązań złożonych we wniosku o rekompensatę. W przypadku naruszenia zobowiązań będzie musiał zwrócić ARR pieniądze.

Możliwość uzyskania rekompensaty za zaprzestanie produkcji mleka przewiduje znowelizowana ustawa o organizacji rynku mleka, która weszła w życie 14 lipca br.

Informacje o rekompensatach można uzyskać w ARR pod numerem tel. (022) 661-72-72 w godz. 8-16, od poniedziałku do piątku.

Źródło: PAP