Rada Sektora Wołowiny opublikowała stanowisko w sprawie wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk w zakresie dobrostanu bydła w ubojniach.  

Rada Sektora Wołowiny potępia naruszenia prawa w zakresie dobrostanu

„W związku z publikacją Onet.pl „Droga na rzeź” Janusza Schwertnera, Rada Sektora Wołowiny, skupiająca sześć największych organizacji branżowych, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców żywca wołowego (…) potępia wszelkie naruszenia prawa w zakresie naruszenia dobrostanu zwierząt i nielegalne praktyki znęcania się nad zwierzętami” – czytamy w komunikacie RSW.

Całodobowy monitoring w ubojniach

Warto pamiętać, iż to Rada Sektora Wołowiny jako pierwsza zgłosiła inicjatywę mającą na celu wprowadzenie pełnego, 24 godzinnego monitoringu w ubojniach, od miejsca wyładunku zwierząt, poprzez hale ubojowe, aż do miejsca klasyfikacji półtusz. Dostęp do monitoringu miałyby prawo posiadać państwowe służby weterynaryjne oraz inne organy państwa zajmujące się bezpieczeństwem żywności a także organy ścigania.

„System nagrywania powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zaplombowany w odpowiedni sposób, posiadający podwójny system zasilania na wypadek braku dostawy prądu. Za zerwanie plomb bądź ingerencję w monitoring przedsiębiorca powinien ponosić surowe konsekwencje finansowe” – informuje w nadesłanym stanowisku Rada Sektora Wołowiny.

Wskazała również, że monitoring powinien obejmować również samochody służące do transportu, co umożliwiłoby sprawdzanie czy nie dochodzi do łamania prawa w czasie załadunku, transportu i rozładunku.

RSW oczekuje wprowadzenia zasady „zero tolerancji”

Ponadto Rada Sektora Wołowiny zaznaczyła, że wspiera wszelkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mające na celu zwiększoną kontrolę dobrostanu zwierząt w ubojniach i środkach transportu.

„Popieramy zwiększoną liczbę kontroli wszystkich pośredników w obrocie zwierząt w zakresie stanu technicznego pojazdów, wyposażenia, posiadanych uprawnień do przewozu zwierząt oraz działania Inspekcji Weterynaryjnej, która w przypadku stwierdzenia rażącego łamania prawa odbiera uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie uboju czy też transportu" - czytamy w komunikacie.

"Oczekujemy wprowadzenia zasady „zero tolerancji”, czyli możliwości nakładania wysokich mandatów karnych przez Inspekcję Weterynaryjną na osoby odpowiedzialne za łamanie prawa w zakresie dobrostanu zwierząt” – podkreśla RSW.

Edukacja w zakresie obowiązujących przepisów to podstawa

Jednocześnie Rada Sektora Wołowiny od lat, w ramach kampanii informacyjnej, prowadzi szkolenia i kampanie na temat dobrostanu zwierząt.

„Naszym zdaniem edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa wśród wszystkich uczestników łańcucha dostaw jest niezbędna dla poprawy dobrostanu” – tłumaczy RSW.

Polska jest liderem UE w zakresie dobrostanu

Rada zaznaczyła również, że dzięki wspólnym działaniom organizacji branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje największe środki w historii Unii Europejskiej dla rolników realizujących program poprawy dobrostanu zwierząt.

„Już dzisiaj blisko połowa krów jest objęta programem wsparcia „Dobrostan plus”. Polska w tym zakresie jest liderem UE a incydentalne przypadki naruszenia prawa nie mogą być utożsamiane z blisko 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących bydło oraz kilkuset zakładami, które przestrzegają przepisów prawa” – wskazuje Rada.

Przypominamy, że Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych, sygnatariuszy porozumienia, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Rolna, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.