PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Tajniki produkcji odsadków

Powodzenie produkcji zwierzęcej uzależnione jest od wielu czynników mających wpływ na jej wyniki końcowe. Jednak w przypadku produkcji odsadków są one szczególnie liczne, ponieważ obejmują nie tylko grupę docelową, którą stanowią odsadki, ale też mamki, które muszą regularnie wydawać na świat zdrowe i silne potomstwo.Odchów odsadków może wydawać się stosunkowo prostym zadaniem, jednak istnieje szereg czynników, które wpływają w mniejszym lub większym stopniu na efekt końcowy – na zdrowie zwierząt, ich masę odsadzeniową, a w konsekwencji na uzyskiwaną za nie cenę, dlatego zawsze warto zbadać możliwości udoskonalenia odchowu oraz indywidualnie przeanalizować efekt ekonomiczny ich wprowadzenia.

ODSADKI CZY OPASY?

Głównym czynnikiem wpływającym na wybór pomiędzy produkcją odsadków a opasem do wagi ciężkiej jest oczywiście opłacalność. To kwestia bardzo indywidualna, uzależniona m.in. od struktury użytków rolnych, jakości gleby, warunków mikroklimatu, dostępności pasz i wielu innych aspektów, na podstawie których należy określić, który rodzaj działalności jest w danym gospodarstwie korzystniejszym wyborem.

Szczególnie często wymienianym przez producentów odsadków warunkiem jest odpowiednia dostępność trwałych użytków zielonych. W takiej sytuacji mamki oraz ich potomstwo mogą do momentu odsadzenia przebywać na pastwisku przez cały sezon, co znacząco ogranicza niezbędne nakłady pracy konieczne do zaopatrzenia zwierząt w paszę.

Zaletą produkcji odsadków jest również ograniczona wielkość bazy paszowej niezbędnej w okresie zimowym. W tym czasie w gospodarstwie znajdują się wyłącznie zacielone sztuki, jałówki przeznaczone na remont stada oraz buhaj/buhaje wykorzystywane do krycia.

Ponadto ten rodzaj produkcji wiąże się z mniejszymi wymaganiami w zakresie powierzchni budynków inwentarskich, w których przebywają jedynie sztuki zacielone oraz krowy z cielętami.

Ważnym czynnikiem jest również czas niezbędny do uzyskania przychodu, który przy produkcji odsadków jest znacznie krótszy niż w przypadku opasów. Zwierzę jest gotowe do sprzedaży po 6-9 miesiącach, a nie po dwóch latach. W niektórych przypadkach zamrożenie kapitału na dłuższy czas znajduje się poza możliwościami gospodarza.

Istotne są też koniunktura lokalna i możliwość zbytu. Produkcja różni się opłacalnością w zależności od regionu kraju, jednak szczególnie przy produkcji odsadków czystorasowych ważne są zagraniczne rynki, dlatego warto sprawdzić możliwe opcje zbytu przed rozpoczęciem produkcji.

Kolejny ważny element to dobór odpowiedniej rasy zwierząt. Spotyka się produkcję odsadków mieszańcowych, jednak występują tu ograniczenia zbytu na zagranicznych rynkach, na których co prawda można uzyskać wyższą cenę, ale największym zainteresowaniem jednocześnie cieszą się odsadki rasy limousine.

DBAŁOŚĆ O ZDROWIE

Jak w przypadku chowu każdego gatunku zwierząt gospodarskich niemożliwe jest zyskanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych bez odpowiedniej dbałości o zdrowie zwierząt. Produkcja odsadków ze względu na ograniczony czas przebywania zwierzęcia pod opieką pierwotnego właściciela nie zostawia miejsca na „odrobienie” strat powstałych wskutek popełnionych błędów, dlatego każdy etap odchowu cielęcia do chwili odsadzenia jest niezwykle istotny.
Ciekawym przykładem działania korzystnie wpływającego na efekty odchowu jest odrobaczanie. Częstą praktykę stanowi jednokrotne odrobaczanie cielęcia. Jednak wyniki licznych badań wskazują na pozytywne efekty dwu- lub trzykrotnego odrobaczania cieląt mięsnych w okresie odchowu na ich masę odsadzeniową (różnice dochodzą nawet do 40 kg/szt.). Ponadto cielęta wolne od parazytoz (chorób pasożytniczych) cechują się większym tempem wzrostu, lepszym apetytem, efektywniejszym wykorzystaniem paszy oraz, co bardzo istotne, lepszą zdrowotnością.

Równie ważne jest dopilnowanie szczepień. W tej kwestii najlepiej skonsultować się z weterynarzem opiekującym się stadem i ustalić program szczepień. Zazwyczaj obejmuje on szczepienia na PI-3 (parainfluenzę typu III), BRS (syncytialny wirus oddechowy bydła), BVD (biegunkę wirusową bydła) i na IBR (zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła). Szczepienia najlepiej przeprowadzić odpowiednio wcześnie przed odsadzeniem, aby w tym newralgicznym momencie cielę było możliwie dobrze zabezpieczone.

Ważnym elementem produkcji odsadków jest również sposób przeprowadzania odsadzenia cieląt od mamki. Silny stres związany z oddzieleniem od mamki może być przyczyną gwałtownych spadków odporności, dlatego ważne, aby w miarę możliwości unikać niepotrzebnej eskalacji niepokoju młodego zwierzęcia. Dobrym rozwiązaniem jest przyzwyczajenie cieląt do pobierania pasz stałych w miejscu zlokalizowanym blisko mamek, jednak uniemożliwiającym dostęp większych zwierząt oraz wyposażonych w rozwiązania pozwalające na szybkie odcięcie drogi łączącej te dwa obszary. Dzięki temu stosunkowo łatwo można oddzielić cielęta od mamek bez zbędnego stresu wywoływanego wyłapywaniem pojedynczych sztuk ze stada.

SEZONOWOŚĆ WYCIELEŃ

W produkcji odsadków można umownie wydzielić kilka najważniejszych okresów, tj. okres krycia, wycieleń oraz odsadzenia. Ich znajomość umożliwia pewną manipulację fazami cyklu produkcyjnego, ich skrócenie, dzięki czemu można ułatwić organizację pracy w stadzie, nadzór nad nim oraz zapewnić lepsze wykorzystanie pastwiska.

Skrócenie okresu krycia, a w konsekwencji sezonu wycieleń, ułatwi przeprowadzanie niezbędnych prac w stadzie oraz w pewnym stopniu ujednolici stawkę odsadków przeznaczonych do sprzedaży. W prawidłowo prowadzonym cyklu produkcyjnym sezony krycia i wycieleń nie powinny być dłuższe niż 3 miesiące.

Właściwe zaplanowanie okresu wycieleń uzależnione jest w największym stopniu od dostępnych budynków inwentarskich i dostępnej bazy paszowej. Wymaga ono wysiłku, jednak może pozytywie wpływać na zdrowie cieląt i mamek, wykorzystanie potencjału żywienia pastwiskowego oraz prawidłowe zaplanowanie okresu odsadzenia. Do podstawowych okresów wycieleń można zaliczyć sezon zimowy, który przypada na styczeń-luty (do wycieleń dochodzi w budynku inwentarskim), wiosenny, obejmujący marzec-maj, oraz letni, gdy wycielenia następują w pełni sezonu pastwiskowego.

Wycielenia zimowe oraz część wycieleń wiosennych wiążą się z większymi wymaganiami wobec powierzchni oraz stanu budynków inwentarskich. Wymagany jest również większy zapas pasz, materiału ściołowego oraz wzrasta ilość niezbędnej pracy przy obsłudze zwierząt. Zaletą wycieleń w tym okresie jest większy stopień wykorzystania pastwiska przez cielęta w sezonie pastwiskowym, ponieważ część okresu, w którym wyłącznym pokarmem jest mleko matki, cielęta spędzają w budynku, a w chwili wyjścia na pastwisko są lepiej przygotowane do wypasu. Taki system umożliwia uzyskanie wyższych przyrostów masy ciała młodych zwierząt w sezonie pastwiskowym oraz pozytywnie wpływa na mleczność krów mamek.

Wycielenia w sezonie letnim również mają swoje zalety. Wiążą się ze znacznymi ułatwieniami w organizacji pracy przy zwierzętach oraz ograniczeniem niezbędnych nakładów finansowych na produkcję. Ponadto niektórzy producenci odsadków podkreślają pozytywny wpływ późniejszych wycieleń na zdrowotność cieląt (mniej upadków oraz przypadków chorób) oraz szybszą regenerację krów po porodzie. Wadą takiego rozwiązania jest gorsze wykorzystanie pastwiska przez cielęta, ponieważ na początku sezonu pastwiskowego wyłączne źródło ich pożywienia stanowi mleko.

DOKARMIANIE CIELĄT

Podczas wypasu niezwykle istotne jest zapewnienie stałego dostępu do czystej wody. Jest ona niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmów zwierząt z każdej grupy produkcyjnej.

Ponadto dobrze jest zapewnić cielętom dostęp do paszy stałej. Ekonomiczny aspekt dokarmiania cieląt wygląda inaczej w każdym gospodarstwie, dlatego należy ocenić możliwy zysk i ustosunkować go do niezbędnego nakładu finansowego. Nie zawsze osiągane wyniki są znacznie niższe od potencjału genetycznego, a właśnie w takiej sytuacji inwestowanie w dokarmianie cieląt jest najbardziej uzasadnione i umożliwia uzyskanie istotnie wyższej masy odsadzeniowej cieląt.

Dostęp do paśnika powinny mieć wyłącznie cielęta, co osiąga się zazwyczaj poprzez stosowanie wygrodzeń niestanowiących przeszkody dla cieląt, jednak niemożliwych do sforsowania przez większe sztuki. Planując rozmieszczenie paśników, warto zwrócić uwagę na aspekt ułatwienia odizolowania cieląt od mamek podczas odsadzenia. Pasza w paśnikach powinna być stale dostępna. Okresowe niedobory mogą powodować konkurencję między cielętami i zbyt łapczywe pobieranie paszy, które obniży efektywność jej wykorzystania i negatywnie wpłynie na układ pokarmowy.

Paszami stosowanymi w dokarmianiu cieląt mięsnych mogą być gotowe pasze dla cieląt pochodzące z zakupu, jednak zazwyczaj są to śruty zbożowe, stanowiące uzupełnienie dawki pokarmowej w energię, niewielka ilość pasz białkowych oraz dodatki mineralno-witaminowe.

Potrzeba dokarmiania młodych sztuk wynikać może z deficytu podstawowych składników pokarmowych limitujących tempo wzrostu cieląt. Wystąpienie takiego niedoboru oraz jego ewentualna wielkość uzależnione są od wielu czynników, takich jak skład runi pastwiskowej, okres wypasu, warunki atmosferyczne i wielu innych. Należy jednak pamiętać, że cielęta przez pierwsze trzy miesiące życia korzystają głównie z mleka matki, dlatego te urodzone w szczycie sezonu pastwiskowego korzystają z pastwiska, które w tym czasie może już nie zaspokoić ich potrzeb pokarmowych.

SPOKOJNE ODSADZENIE

Odsadzenie cieląt polega na definitywnym odcięciu ich od możliwości pobierania mleka, dlatego ustalając termin odsadzenia, należy kierować się zdolnością cieląt do pobrania odpowiedniej ilości paszy stałej oraz ich kondycją.
Odsadzenie jest newralgicznym momentem w produkcji odsadków, ponieważ towarzyszący mu stres może powodować spadek odporności cieląt i w konsekwencji sprzyjać występowaniu chorób. W związku z tym warto przeprowadzić je w sposób ograniczający zbędny stres młodych zwierząt. Jednoczesne wystąpienie kilku czynników stresogennych może spotęgować negatywny efekt, w związku z tym w miarę możliwości nie należy łączyć momentu odsadzenia z przeprowadzeniem innych zabiegów. Można złagodzić stres odsadzeniowy poprzez zapewnienie cielętom kontaktu wzrokowego z mamkami. Dzięki temu będą spokojniejsze, co z kolei ograniczy częstotliwość występowania zachowań niepożądanych, jak np. utrata apetytu.
Ważne są również warunki, w jakich odsadzenie jest przeprowadzane. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (zbyt niska lub wysoka temperatura), nadmierna wilgotność czy zapylenie mogą dodatkowo sprzyjać występowaniu chorób.

ZDROWIE MAMKI

Przy produkcji odsadków nie mniej ważne niż młode zwierzęta są ich matki. Zdrowie mamek, ich płodność i mleczność są niezbędnymi elementami sukcesu. Dobra mamka powinna rodzić jedno zdrowe cielę rocznie. Takie wyniki rozrodu pozwalają osiągnąć odpowiedni efekt ekonomiczny, jednak wymagają dbałości o zdrowie zwierząt oraz pewnej bezwzględności w przypadku likwidacji sztuk o gorszej płodności.

Należy pamiętać o przestrzeganiu planu szczepień oraz regularnym odrobaczaniu stada. Ważnym czynnikiem jest również eliminacja sztuk mających skłonności do mastitis. Nie jest to częste zjawisko, jednak w negatywny sposób wpływa nie tylko na produkcję mleka przez daną krowę, lecz także na jej cielę, ponieważ w przypadku samic może to w przyszłości sprzyjać występowaniu u nich mastitis. Ponadto cielę, korzystając z chorej ćwiartki, może rozprzestrzeniać patogeny na pozostałe części wymienia.

Nie stanowi wielkiej tajemnicy, że sekretnego klucza do sukcesu nie ma. Jak w każdej gałęzi rolnictwa do osiągnięcia założonych efektów i pozytywnego wyniku ekonomicznego niezbędna jest ciężka praca, prawidłowe żywienie i dbałość o profilaktykę. Reszta pozostaje w gestii aktualnej sytuacji rynkowej i popytu na zwierzęta.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Co oznacza 2020-11-14 22:31:29
  Co oznacza to : od - janie - pawlanie ? Kumam, że to od Jana Pawła ale to coś na kształt :odbrązawianie ?
 • e0r 2020-11-14 18:52:51
  Co tu się odjaniepawla w komentarzach? Proszę moderację o pousuwanie komentarzy nie na temat, bo piszący chyba pomysleli że są świętymi krowami z Indii i im wszystko wolno pisać.
  • agrotechnik 2020-11-14 20:10:56
   Zauważ , że jesteśmy na portalu "Farmer" , a nie dziad proszalny . Zauważ, że ludzie się kształcą , myślą , zbierają doświadczenia od tych , którzy osiągają sukcesy . Jeśli zamkniesz się wśród - takich jak ty , to nawet twoje dzieci nie wyjdą poza twoje ograniczenia
  • O co chodzi ? 2020-11-17 16:23:53
   Zaskakujące słowo, prawda? Podobno czasownik odjaniepawlić wszedł jakiś czas temu do języka potocznego młodych ludzi i pretendował nawet do miana Młodzieżowe słowo roku 2017. Powstał czasownik odjaniepawlić (odjaniepawlać) – nazywający przenośnie przesadne, nieakceptowane przez wszystkich kultywowanie czegoś lub czczenie kogoś, objawiające się przepychem, brakiem umiaru itp. Odjaniepawlić (odjaniepawlać) ma tutaj znaczyć tyle, co ‘robić coś w stosunku do kogoś w sposób przypominający składanie hołdu przynależnego Janowi Pawłowi II’. Szczególnie popularny stał się zwrot bezosobowy – co tu się odjaniepawla?, czyli ‘co się tu dzieje?, co tu się odbywa?’ (w domyśle: że jest tyle szumu, zamieszania itp.). Odjaniepawlić można też wtórnie rozumieć jako ‘robić coś nonsensownego, a niekiedy szkodliwego dla innych’. Mimo że omawiane słowo trudno zaliczyć do bluźnierstw (to jedynie żart językowy…), nie mam wątpliwości, że raczej się przyjmie, gdyż jego wydźwięk dla dużej części odbiorców będzie należał do „wymiaru sprawiedliwości „ Kościołowi .
 • o! 2020-11-14 18:24:14
  Byłem w Meksyku i ,dziwnym trafem w Indiach. Oprócz starożytnych pałaców widziałem nędzę i biedę dzisiejszych czasów, której u nas nie zobaczysz. A jaki odsetek ludzi budował pałace i stroił się w jedwabie? Ty byś chciał w Polsce zrobić kilkanaście latyfundiów bo Polska, to nie bezkresne Stany, Rosja,czy Meksyk i na więcej nie ma miejsca. Pierwszy byś beczał jak zarzynany baran, bo oni nie to go zgraja niezorganizowanych rolników. Od razu by się porozumieli i dyktując ceny wycisnęli by ze społeczeństwa ostatnie soki. Na temat umów nic nie wiesz. Wielu rolników podpisało umowy i do dzisiaj żałują. Mam kilka propozycji umów i każda w/g opinii prawnika i mojej jest jednostronna, nie do przyjęcia, a na inną, lub zmiany kontrahenci nie zgadzają się. Ale najłatwiej obwiniać rolnika.
 • U naszego Trumpa 2020-11-14 18:02:33
  Administracja Trumpa zapewniła rolnikom pakiet pomocy w wysokości 28 miliardów dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat. Większość pieniędzy została wypłacona bezpośrednio rolnikom. Płatności pomocowe zwiększyły dochód rolniczy, który w 2019 r. ma wzrosnąć o 10 proc. Bez dotacji zmniejszyłby się. Prawie jedna trzecia dochodu rolniczego netto w 2019 r. pochodziła z płatności wynikających z pomocy państwa oraz z ubezpieczeń kredytu komercyjnego subsydiowanego z pieniędzy podatników. Dane sądowe sugerują, że dotacje te pomogły zapobiec znacznie gorszemu pogorszeniu koniunktury. Stan Wisconsin, znany z produkcji mleka, miał najwięcej wniosków o bankructwo w 2019 r. roku. Zanotowano tam najwyższy poziom bankructw od dekady. Liczba bankructw w 10 stanach była na wysokim lub wyższym poziomie niż przed dziesięciu laty. Należą do nich: Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Karolina Południowa, Południowa Dakota i Wisconsin. Także w wielu stanach środkowego zachodu, zachodu i południowego wschodu gwałtownie wzrosła także liczba bankructw gospodarstw rolnych. Georgia odnotowała największy wzrost. Następne były Iowa, Floryda i Nebraska. We wszystkich regionach - z wyjątkiem trzech - wskaźniki upadłości były wyższe niż w 2018 r. Prawie 46 proc. upadłości miało miejsce w najważniejszym regionie rolniczym na środkowym zachodzie, a 22 proc. na południowym wschodzie.
 • Komentatorzy 2020-11-14 16:01:19
  Do Redakcji: proponuje wprowadzić - na forum- stanowisko stałego komentatora. Dlaczego ? Ponieważ w dyskusji dominują - nieomal na wszystkich forach - ci sami forumowicze, wyrażający opinie wąskiego grona rolników. Zauważyłem, że - generalnie - opinie z forum nie przekładają się na zachowania rolników (w tym wyborców). Z wpisów wynika, że - generalnie - rolnicy są światli (znają nawet historię starożytną i prawo rzymskie ), a tak na prawdę są ciemnotą , która nie wie dlaczego - na produkcję rolną - należy zawierać umowy kontraktacyjne , dlaczego należy starać się i realizować funkcje w związkach i organizacjach rolniczych , dlaczego rolnictwo na małych areałach jest gałęzią gospodarki - schyłkową (i to od ponad 100 lat), że kiedy w Indiach czy w starożytnym Meksyku - ludzie budowali pałace i ubierali się w jedwabie , to na terytorium Polski - mieszkali ze zwierzętami - w chlewach .
  • Wegetacjanin 2020-11-14 17:31:01
   No cóż , to wolne forum na którym każdy ma prawo się wypowiedzieć według swego uznania . Jeżeli ty zaś nie pochodzisz z Meksyku, Indii czy też nie posiadasz przodków z upadłej cywilizacji Sumeryjskiej,lub też twój przodek nie był Egipskim Faraonem , to niestety musisz wsiąść pod uwagę możliwość , , granicząca z pewnością , że twoi przodkowie uganiali się za turem tak jak moi , aby go sobie ubić na obiad i siedzieli w jaskini przykryci futrem . Nie bez znaczenia przy tym jest pewna epoka zwana potocznie epoką lodowcową , która miała też bezwatpienia pewien wpływ na opóźniony rozwój cywilizacji na naszych terenach . W całej Europie dominowały małe gospodarstwa i dopiero postęp techniczny spowodował możliwość , aby rolnik więcej hektarów zaorał niżby to koniem uczynił . Inaczej rzecz się miała w Ameryce gdzie na ogromnych farmach , lub plantacjach pracowali niewolnicy w często nieludzkich warunkach ( polecam książkę KORZENIE autorstwa Alexa Haleya') , albo też interesujący film NIEBIAŃSKIE DNI .
   • n-l 2020-11-14 17:47:22
    Bez przesady z tym zlodowaceniem , czytaj z tabelki 28 października 1423 Warta k. Sieradza Władysław II Jagiełło Statut warcki – za tron dla potomków: szlachta mogła usuwać "krnąbrnych i nieużytecznych" sołtysów; ograniczenie wychodźstwa chłopów z ziemi; taksy wojewodzińskie – ceny produktów rzemieślniczych ustalane przez wojewodę. 26 maja 1496 Piotrków Trybunalski Jan I Olbracht Przywilej piotrkowski z 1496 – za udział szlachty w wyprawie na Mołdawię: tylko jeden chłop mógł opuścić wieś w ciągu roku; zakaz kupowania ziemi przez mieszczan . Prawo do zakupu ziemi w miastach przez "szlachetnych" Żydów.
   • mnemonic222 2020-11-14 20:59:18
    @wegetacjanin Ty dalej żyjesz w epoce lodowcowej, nie twórz tutaj "forum", przestań spamować, trolować i pisać te kocopoły z głupich książek i filmików. I najważniejsze kup sobie Słownik Języka Polskiego, bo nie potrafisz nawet napisać słowa wziąć tylko piszesz "wsiąść" (???!!!...), a to już pokazuje jakim jesteś analfabetą uganiającym się za turem i to w XXI w. Nie masz pojęcia to nie pisz i nie rób z rolników gorszych niż są, wróć do szkoły, bo z taką wiedzą całe życie będziesz tym czym jesteś.
   • Rolnik 2020-11-14 21:46:32
    @miernomotonik znalazł się forumowy Miodek, który nie potrafi poprawnie napisać "język polski"...
   • Pogromca mnemonicia(222 mierny, mierny, mierny) 2020-11-14 22:46:18
    @mnemonic222 Przestań już płakać bo czytać się już nie da Twoich żałosnych, prowokacyjnych komentarzy.
   • mnemonic222 2020-11-14 23:02:33
    @rolnik Ty nawet nie widziałeś Pana Profesora Miodka, więc się nim nie podpieraj, pisałem ci już, Polska, Polski itp. piszę z wielkiej litery, a dla takich jak ten na w to już trzeba obowiązkowo, bo nie dojrzą co jest napisane i nie zrozumieją...Może ty też kup sobie słownik i kilka innych książek co, czy liczysz na zdalne nauczanie ? Nie wyzywaj ludzi, bo sam jesteś mierny i to w wielu dziedzinach chłopcze...
   • mnemonic222 2020-11-14 23:05:38
    @Pogromca mnemonicia(222 mierny, mierny, mierny) Ty płaczesz, trolujesz i spamujesz, o wyzwiskach nie wspomnę, taki jesteś żałosny prowokator. Zajmij się symulatorami, bizonami i komornikiem, to twoje życie, dilerku cienki...
   • Wegetacjanin 2020-11-15 10:57:29
    Książka Roots ( KORZENIE ) otrzymała nagrodę Pulitzera i twierdzenie , że ta książka jest głupia to jest dopiero głupota !!! Film NIEBIAŃSKIE DNI otrzymał w 1978 roku 4 oskary , nominacje do złotej palmy w Cannes , nominację do złotych globów oraz nagrody BAFTA , twierdzenie, że jest to głupi jakiś filmik to dopiero jest głupota !!! . Korzystam z podpowiedzi gogle więc zdarzają mi się błędy czy wpadki , ale kto ich nie popełnia " niech pierwszy rzuci kamień " . Rolnicy czytają książki , oglądają filmy , znają historię , podróżują i poznają świat . Rolnik nie ma prawa wstydzić się swych poglądów , ani nikt nie ma prawa zabraniać mu o nich pisać i wymieniać je z innymi . Wymiana poglądów to jedyny sposób aby się wzajemnie zrozumieć . Próby cenzury , szykanowania czy hejty nie robią na mnie żadnego wrażenia . Będę pisał co będę chciał i kiedy będę chciał . Czasy bicia chłopa rózgą , gdy był " niesforny", zakładania dybów lub prawo wielmożnego pana do nocy poślubnej z panną młodą już minęły . Niestety niektórzy zatrzymali się w czasie i wydaje im się , że mogą robić na tym forum za cenzora lub przedstawiać tylko swoje poglądy , kto się z nimi nie zgadza to troll lub spamer , to prosta droga do powrotu dyktatury .
   • mnemonic222 2020-11-15 18:55:40
    @wegetacjanin Te twoje "książki" i "filmy", nawet gdyby dostały 1000 nagród, to dalej będą głupie i tendencyjne. To tylko dowodzi tezy jaki "poziom" reprezentują "gremia" przyznające te "nagrody". Już dawno nikt nie bierze tych nagród poważnie, ale ty w swojej głupocie tego nie wiesz bo tkwisz w jakimś dziwnym schemacie myślowym, człowieka bez wykształcenia, mózgu i żyjącego w internecie. A to najbardziej dowodzi twojej głupoty. Nie zasłaniaj się, filmami, książkami, podróżami, bo nic ci to nie da, ty po prostu jesteś naiwnym dzieckiem, które się nie uczyło tylko żyje w świecie amerykańskiej komercji, ich wizji świata - czyli Science fiction. Gdybyś miał trochę rozumu i chodził do szkoły to byś w to nie wierzył. A tak robisz z siebie ciemnego chłopa w XXI w i jeszcze wszelkie próby poprawiania twoich błędów nazywasz dyktaturą - czysta głupota. To, że zatrzymałeś się dawno temu i jesteś na poziomie małego dziecka nie znaczy, że możesz tutaj tworzyć "forum" i pisać te kocopoły. Nie rób z rolników gorszych niż są w rzeczywistości, twoje mądrości nie mają pokrycia w rzeczywistości i są po prostu trolowaniem oraz spamowaniem. Cofnij się do szkoły podstawowej bo wstyd to czytać, widać zdalne nauczanie ci nie służy. Zresztą twojemu pokoleniu ludzi "gimbazy", edukacja nie służy wcale...
  • Lewar 2020-11-14 18:07:10
   Mieszkali ze zwierzętami bo mamy 4 pory Roku🤠💪 latamy na inne planety i czynimy sobie Ziemie poddaną W Afryce Dymają zwierzęta bo mają 2 pory roku i są dodatkowo przez Boga zrobieni na czarno
  • Myślę więc jestem 2020-11-14 21:10:45
   Do komentatorzy. Wtedy była by to cenzura a nie o to chodzi.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.227.235.183
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.