Z informacji ARR:

Dostawcą bezpośrednim jest producent mleka, który produkuje je w posiadanym gospodarstwie i sprzedaje mleko lub przetwory z tego mleka bezpośrednio konsumentom (tj. na bazarach, sąsiadom, letnikom itp.). Dostawca bezpośredni nie sprzedaje mleka do podmiotu skupującego.

Raport roczny należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania dostawcy bezpośredniego Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego. Wzór formularza raportu można otrzymać w Oddziale Terenowym ARR lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl

Jeżeli dostawca bezpośredni nie przekaże do 14 maja 2007 r. informacji rocznej, to poniesie karę pieniężną w wysokości stanowiącej iloczyn:

- ilości mleka stanowiącej przekroczenie o 0,01% przysługującej IIR

- 0,01 wysokości opłaty ustalonej za 100 kg mleka

- liczby dni zwłoki.

Powyższa kara nie może być niższa niż 100 euro ani większa niż 1 000 euro.

Kary tej nie stosuje się w przypadkach, gdy opóźnienie w przesłaniu informacji rocznej spowodowane było działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami niezależnymi od dostawcy.

Jeżeli dostawca bezpośredni, pomimo wezwania go przez ARR do złożenia informacji rocznej, NIE ZŁOŻY jej, będzie musiał zapłacić przewidzianą karę, a jego indywidualna ilość referencyjna (kwota mleczna) zostanie mu zabrana i zasili krajową rezerwę.

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką kwotowania produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

Źródło: ARR