Jeżeli dostawca mleka posiada indywidualną ilość referencyjną dla dostawcy bezpośredniego i/lub indywidualną ilość referencyjną dla dostawcy hurtowego, to może dokonywać zamiany – czyli konwersji – części lub całości jednej ilości na drugą.

Zamienić (konwertować) można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym indywidualną ilość referencyjną lub jej część. Konwersja może być stała lub tymczasowa.

- Konwersji stałej dokonuje się na wniosek właściciela IIR.

- Konwersji tymczasowej dokonuje się na wniosek właściciela lub tzw. posiadacza zależnego (tj. kogoś, kto nie jest właścicielem IIR, lecz posiada tylko czasowe prawo do niej, np. biorący IIR w używanie lub dzierżawiący gospodarstwo z IIR). Konwersja tymczasowa jest ważna w okresie jednego roku kwotowego (tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku). Wygasa ona automatycznie ostatniego dnia roku kwotowego, tj. 31 marca.

Wniosek o konwersję indywidualnej ilości referencyjnej (na formularzu ARR) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie gospodarstwa rolnego dostawca składa osobiście lub przesyła listem poleconym do Oddziału Terenowego ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby) od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku kwotowego.

Wniosek o konwersję powinien być uzasadniony, tj. powinien być określony powód zamiany indywidualnej ilości referencyjnej (np. możliwość dostarczania mleka do podmiotu skupującego, możliwość sprzedaży mleka i przetworów mlecznych w ramach agroturystyki). Jeżeli producent otrzymał dodatkową indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, to przez 2 lata nie może dokonać konwersji indywidualnej ilości referencyjnej.

Formularz wniosku o konwersję IIR jest dostępny na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce „Kwotowanie produkcji mleka – Formularze”.

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

Źródło: ARR