W kwietniu br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju. Dzięki wprowadzonej zmianie osoby przeprowadzające ubój i czynności związane z ubojem zwierząt w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, zwolnione zostały z wymogu odbycia trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym.

Jak więc wygląda ścieżka do uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz jakim dokumentem są one potwierdzane? Czy wystarczające będzie zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia jak w przypadku uboju na użytek własny, czy też konieczne jest świadectwo kwalifikacji jak u pracownika rzeźni?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt odpowiedni poziom kwalifikacji osoby dokonującej uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem zwierząt potwierdza świadectwo kwalifikacji wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii. Do jego uzyskania niezbędne jest ukończenie szkolenia teoretycznego w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009, pozytywne złożenie egzaminu oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

W przypadku przeprowadzania uboju poza rzeźnią do celów własnej konsumpcji domowej oraz bezpośredniej dostawy małych ilości drobiu i zajęczaków odpowiedni poziom kwalifikacji potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

W uzasadnieniu projektu wspomnianego rozporządzenia proponowano aby wymagania dotyczące osób dokonujących uboju w rzeźniach rolniczych były podobne do tych, które muszą spełnić osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych w gospodarstwie na własny użytek.

– Odpowiedni poziom kwalifikacji potwierdzi zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii albo – na jego zlecenie – przez inny podmiot. Takie osoby byłyby zwolnione z obowiązku odbywania 3-miesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym – zapisano w OSR (ocenie skutków regulacji), a konkretnie w oczekiwanych efektach, projektu wspomnianego rozporządzenia.

I chociaż pomiędzy przedstawionym projektem a opublikowanym rozporządzeniem istotnych różnic nie ma to zgodnie z informacjami udzielonymi redakcji farmer.pl przez Główny Inspektorat Weterynarii sprawa wygląda inaczej. Zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez PLW nie wystarczy do potwierdzenia odpowiedniego poziomu kwalifikacji.

– Zgodnie z przywołanym przez Panią rozporządzeniem osoby uprawnione do zawodowego uboju zwierząt w rzeźniach zlokalizowanych na terenie gospodarstwa muszą przejść szkolenie a następnie zdać egzamin organizowany przez powiatowego lekarza weterynarii. Na tej podstawie będą otrzymywać świadectwo kwalifikacji – czytamy w odpowiedzi z GIW.