W podstawowym scenariuszu, opracowanym przez Wageningen University and Research, liczba krów mlecznych spadnie do nieco poniżej 1,5 miliona w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Całkowita produkcja mleka wzrośnie jednak o 4 proc., ponieważ produkcja mleka na krowę nadal rośnie autonomicznie, zgodnie z tendencją z poprzedniego okresu. Średnia wielkość stada w holenderskim gospodarstwie mlecznym wzrośnie w podstawowym scenariuszu ze 101 do 139 krów mlecznych.

Z badań modelowych wynika, że niektórzy hodowcy bydła mlecznego zaprzestaną produkcji w ciągu najbliższych dziesięciu lat ze względu na wiek i brak następcy, ale jest też odsetek rolników, którzy będą musieli zrezygnować, ponieważ nie będą w stanie pokryć swoich zobowiązań finansowych.

W podstawowym scenariuszu hodowla bydła mlecznego pozostaje w ramach pułapu fosforanowego i pułapu azotowego, a porozumienia zawarte w porozumieniu klimatycznym wydają się wykonalne. Wydaje się jednak, że nadal istnieje wyzwanie związane z amoniakiem.

Oprócz scenariusza podstawowego w badaniu przeanalizowano również trzy scenariusze alternatywne, w których zadano pytanie: co by się stało, gdyby ...? Scenariusze te opierają się na możliwych przyszłych zmianach społecznych i mają na celu zbadanie, jakie kierunki rozwoju sektor może przyjąć w nadchodzącej dekadzie.

W pierwszym scenariuszu rynek i społeczeństwo poświęca więcej uwagi gospodarstwom mleczarskim uwzględniającym naturę. W drugim scenariuszu („wolny rynek”), nacisk kładzie się na produkcję niezawodnej i taniej żywności i nie ma żadnych dodatkowych wymagań względem przyrody i środowiska. W trzecim scenariuszu („skupienie się na wymaganiach społecznych i dochodach”) hodowcy bydła mlecznego nie wykorzystują w pełni wzrostu, ale producent mleka stawia wymagania dotyczące dochodu firmy i innych możliwości inwestycyjnych w firmie i poza nią.

We wszystkich trzech scenariuszach liczba gospodarstw mleczarskich w 2030 r. spadła bardziej niż w scenariuszu bazowym. W scenariuszu, w którym mleczarze mniej koncentrują się na wzroście, najbardziej spada całkowita produkcja mleka. Ważnym wynikiem badania jest opracowanie modelu, za pomocą którego można jednocześnie zbadać wpływ zmian w gospodarce, polityce i zachowaniach inwestycyjnych na strukturę sektora mleczarskiego.