O zarządzaniu rozrodem na fermie krów mlecznych mówił prof. Jan Twardoń podczas ostatniej Fermy Bydła w Piątnicy. Specjalista podkreślał związek uzyskiwanych wyników w rozrodzie z ekonomiką produkcji. Spadek wskaźników rozrodu wyraźnie przekłada się na pogorszenie opłacalności produkcji.

Według prof. Twardonia na zły wynik ekonomiczny wpływają m.in. takie czynniki, jak niska efektywność produkcji mleka wynikająca z przedłużającej się końcowej fazy laktacji, która wpływa na spadek średniej rocznej wydajności mlecznej krów.

Innym czynnikiem związanym z rozrodem, powodującym pogorszenie ekonomiki produkcji, jest zmniejszenie liczby urodzonych cieląt, a co za tym idzie ograniczenie liczby sprzedanego żywca cielęcego i wołowego oraz cielnych jałówek hodowlanych.

Jak zauważa naukowiec, obniżone wskaźniki rozrodu powodują dodatkowo wzrost nakładów na leczenie niepłodności krów, wyższe koszty inseminacji wynikające z powtórnych zabiegów oraz konieczność stosowania drogich metod biotechnologicznych jak hormonalna regulacja cyklu rujowego, seksowane nasienie, czy embriotransfer.

Ostatecznie, kiepskie wyniki w rozrodzie krów mlecznych są przyczyną zwiększonego brakowania sztuk ze stada, co wpływa na zwiększenie kosztów związanych z remontem stada oraz zmniejszenie wydajności życiowej krów, mającej bezpośredni wpływ na opłacalność produkcji.