Jest to dość duży problem, choć często bagatelizowany. Może do jego rozwiązania skłoniłby fakt, że w przypadku dużego nasilenia tych owadów może dojść do spadku mleczności krów nawet o 20 proc.

Owady działają drażniąco na zwierzęta, utrudniając im spokojny wypoczynek oraz pobieranie paszy. Dodatkowo mogą przenosić drobnoustroje chorobotwórcze oraz jaja pasożytów wewnętrznych, czego efektem jest często zapalenie gruczołu mlekowego.

Do najczęściej występujących insektów w naszych oborach zaliczyć możemy:
- muchę domową,
- plujkę pospolitą,
- bolimuszkę kleparkę,
- ścierwicę mięsówkę.

Walkę z wrogiem należy zacząć od profilaktyki opartej na przestrzeganiu zasad higieny zarówno w oborze jak i poza nią. Do ograniczenia populacji much można doprowadzić poprzez częste usuwanie gnojowicy i obornika oraz regularne uzupełnianie świeżej ściółki. Stoły paszowe i żłoby muszą być utrzymywane w czystości.

Niedopuszczalne jest pozostawianie resztek paszy, w których muchy mogą się rozwijać. Należy również zadbać o stan sanitarny miejsc gromadzenia obornika, które są jedną z głównych wylęgarni tych owadów.

Jeśli jednak sama profilaktyka nie wystarcza, a problem się nasila, istnieje kilka narzędzi do walki z uciążliwym intruzem. Należą do nich:
- preparaty chemiczne rozprowadzane w budynkach inwentarskich, które odstraszają lub też przyciągają i unieszkodliwiają owady. Można je podzielić na dwie grupy: adultycydy (zwalczają formy dorosłe much) oraz larwicydy (niszczą larwy much),
- preparaty „pour on” nanoszone bezpośrednio na skórę bydła, które mają za zadanie odstraszać owady atakujące bezpośrednio zwierzęta,
- walka biologiczna, polegająca na wprowadzeniu innych owadów, które niszczą głównie larwalne stadia muchy,
- lampy owadobójcze, wyposażone w wabiące owady świetlówki. Zwabione owady są następnie eliminowane przez siatki wysokonapięciowe, wentylatory wsysające lub wkłady lepowe.

Ważne, aby walkę z muchami podjąć kompleksowo, zaczynając od profilaktyki, kończąc na zwalczaniu owadów we wszystkich stadiach rozwojowych. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem, możemy zlecić usługę profesjonalnym firmom prowadzącym integrowane metody walki z owadami.