Rekultywacja pastwisk przed sezonem wypasu jest najlepszym sposobem na zwiększenie plonu uzyskiwanego z użytków zielonych. W obecnej sytuacji, gdy ceny gruntów są na bardzo wysokim poziomie, a pasza z powodu zmiennych warunków pogodowych potrafi kosztować krocie, powinniśmy dążyć, aby nasze pastwiska były utrzymywane w j ak najwyższej kulturze.

PODSIEW

Przystąpienie do podsiewu powinno być poprzedzone oceną użytków zielonych prowadzoną pod kątem składu botanicznego runi oraz ogólnego stanu darni. Analiza polega na rozpoznaniu gatunków roślin porastających użytek. Ważna jest ilość poszczególnych roślin pastewnych, ziół oraz chwastów z wyróżnieniem tych najbardziej uciążliwych.

Po podjęciu decyzji o podsiewie przystępujemy do wyboru mieszanki odpowiedniej do naszych potrzeb. Odradzamy zakup przypadkowego materiału, o niewiadomej jakości i pochodzeniu. Także procentowy skład poszczególnych komponentów powinien uwzględniać warunki siedliskowe oraz sposób użytkowania. Przy wyborze materiału do podsiewu ważnym kryterium jest typ gleby, na której zlokalizowane jest pastwisko: organiczny bądź mineralny, a następnie panujące warunki wodne, np. nadrzeczne wilgotne, okresowo wilgotne czy suche. Sprzedawcy posiadają w swojej ofercie gotowe mieszanki na różnego rodzaju stanowiska, mogą także skomponować mieszankę pod konkretnego odbiorcę.

Zalecany termin siewu przypada na wczesną wiosnę. Jeśli warunki w tym czasie nie sprzyjają podsiewowi, to kolejnym terminem odpowiednim do przeprowadzenia tego zabiegu jest 3. dekada sierpnia, kiedy to stara ruń jest już pod koniec wegetacji i nie stanowi dużej konkurencji dla nowych wsiewek.

Najprostszą metodą jest siew po wcześniejszym zbronowaniu runi i następującym po nim wałowaniu. Siew można przeprowadzić siewnikiem zbożowym lub rozsiewaczem nawozów. Najlepszą, ale i bardziej kosztowną metodą jest podsiew specjalistycznymi siewnikami, które pasowo wycinają lub sprężynują darń i w tak przygotowane podłoże wsiewają nasiona.

Podsiew bezpośrednio w starą darń, bez stosowania herbicydów, ma swoje uzasadnienie, gdy w runi brak jest lub występuje niski udział traw wysokich, traw niskich oraz roślin motylkowych, a także nie występują trudne do zwalczania chwasty. Gdy chwasty oraz zioła stanowią ponad 30 proc. poszycia, celowe jest stosowanie siewu po wcześniejszym użyc iu herbicydu.

WAŁOWANIE

Wałowanie jest zabiegiem nieodzownym na glebach pulchnych, do których zalicza się gleby torfowe i niektóre gleby

mineralne. Na takich stanowiskach w czasie zimy ziemia podnosi się w wyniku zamarzania. Skutkiem tego korzenie roślin stanowiących darń tracą kontakt z glebą, przez co pobieranie wody i składników pokarmowych jest zaburzone.

Dzięki wałowaniu usuwamy z gleby powietrze oraz usprawniamy podsiąk kapilarny wody. Wpływa to pozytywnie na rozwój systemów korzeniowych roślin stanowiących darń oraz powoduje wzrost intensywności krzewienia się. Ten zabieg ogranicza również rozprzestrzenianie się chwastów grubołodygowych, baldaszkowatych, sitw oraz turzyc. Zanim przystąpimy do wałowania, musimy ocenić wilgotność gleby. Przeprowadzanie tego zabiegu przy zbyt wilgotnej, rozmiękłej darni powoduje zasklepienie gleby i wyciskanie z niej powietrza. Może to zaowocować pojawieniem się turzyc i sitw w poroście. Jeśli więc na wiosnę nasze pastwiska są zbyt wilgotne, należy przełożyć wałowanie na okres po pierwszym wypasie. Stosowanie wału przy zbyt suchej glebie również nie przynosi zamierzonych efektów. Praktyka pokazuje, że wałowanie najlepiej przeprowadzić, gdy darń ugina się pod naciskiem stopy, a w powstałych śladach brak jest oznak wilgoci.

Wałowanie przeprowadza się gładkimi wałami z zaokrąglonymi krawędziami, które powinny charakteryzować się odpowiednią masą. Jak podaje literatura, zabieg ten powinien być przeprowadzany z prędkością 3-5 km/h, narzędziem o masie zapewniającej 1-1,2 t nacisku na metr s zerokości roboczej.

WŁÓKOWANIE

Wiosna to również dobry czas na przeprowadzenie włókowania. Zabieg ten ma na celu redukcję nierówności powstałych w wyniku działania kretów, dzików oraz maszyn pracujących na pastwisku. Wspomaga także rozkład łajniaków pozostawionych przez bydło. Włókowanie najlepiej przeprowadzić za pomocą specjalnej włóki, jednak dobre efekty przynosi również stosowanie narzędzi własnej konstrukcji (np. z połączonych razem opon) bądź odwróconych zębami do góry bron.

Optymalny termin przeprowadzania tego zabiegu przypada na chwilę obsychania kretowisk. Dzięki temu pod wpływem włókowania kopczyki będą się rozsypywały, a nie rozmazywały. Zabieg ten nie powinien być wykonywany na pastwiskach posiadających ponad 10-centymetrowy odrost, ponieważ istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia roślin.

Rozgarnięcie kretowisk jest ważne, ponieważ w kopczykach jest dużo nasion chwastów, a dzięki włókowaniu nie mają one dobrych warunków do rozwoju. Rozwleczenie korzystnie oddziałuje na darń, pobudzając rośliny do krzewienia. Zabieg ten jest niezbędny na pastwiskach zalewowych oraz użytkach nawożonych obornikiem, ponieważ pomaga "wetrzeć" w darń resztki organiczne naniesione przez wodę oraz znajdujące się w naturalnym nawozie. Jeśli na pastwisku występują liczne kretowiska bądź użytek był w dużym stopniu zniszczony przez dziki, to po włókowaniu niezbędny będzie podsiew.

NAWOŻENIE I REGULACJA PH

Duży wpływ na wysokość plonu uzyskiwanego z użytków ma racjonalne nawożenie. Zabieg ten sprzyja rozwojowi zwartej darni oraz ogranicza występowanie chwastów. Jak podaje literatura, wczesną wiosną przeprowadzone powinno być nawożenie fosforowo-potasowe. Fosfor należy podać przed ruszeniem wegetacji jednorazowo, gdyż składnik ten jest wolno przyswajany przez rośliny oraz wykazuje małą ruchliwość w glebie. Duży wpływ na ilość zielonej masy uzyskiwanej z pastwiska ma również poziom nawożenia azotem. Ustalając dawkę nawozów zawierających ten składnik, powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem, popartym badaniami gleby, ponieważ w tej materii łatwo "przedobrzyć".

Uwagę musimy zwrócić na występowanie w darni mchów, które świadczą m.in. o zakwaszeniu gleby. Jeśli pH gleby w przypadku pastwisk torfowych spada poniżej 3,5, natomiast na glebach mineralnych poniżej 4,5, należy zastosować wapnowanie. Najlepszym momentem na stosowanie tego zabiegu jest wczesna wiosna, przed ruszeniem wegetacji. Należy wówczas rozsiać ilość nawozu wapniowego odpowied nią do pH oraz zawartości próchnicy w glebie.

INNE ZABIEGI

Przygotowując pastwisko do sezonu, powinniśmy zweryfikować również stan urządzeń i rowów melioracyjnych. Z biegiem czasu rowy zamulają się i zarastają, co zmniejsza ich funkcjonalność. Zalewanie pastwisk przyczynia się do szybszego niszczenia darni przez krowy, sprzyja również bytności ślimaków będących wektorem motylicy wątrobowej. Utrzymywanie w nienagannym stanie rowów poprawi również stosunki wodne podczas suszy, czego wartość doceniło wielu rolników w poprzednim sezonie.

Wiosną powinniśmy przeprowadzić również prace porządkowe oraz naprawy. Usunąć gałęzie, kamienie oraz inne przedmioty mogące przeszkadzać zwierzętom w wypasie. Jest to również czas naprawy słupków, bram i wygrodzeń, które zostały uszkodzone w poprzednim sezonie, oraz drutów i linek zniszczonych zimą przez dziką zwierzynę. Należy również wyrównać drogi przepędowe. Weryfikacji powinny podlec także wodopoje.

Artykuł pochodzi z wydania 3/2016 miesięcznika Farmer

Zamów minimum roczną prenumeratę Farmera, a otrzymasz Przewodnik po chorobach zbóż i rzepaku gratis!