W wydanym wczoraj komunikacie Główny Inspektorat Weterynarii informuje: „Główny Lekarz Weterynarii na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o utrzymaniu przy życiu stada bydła przebywającego na terenie gm. Deszczno. W związku z powyższą decyzją w stosunku do zwierząt zostaną podjęte działania wskazane w uchwale Rady Sanitarno-Epizootycznej z dnia 3 czerwca 2019 roku.”

Jak więc zaznacza GLW, ocalenie zwierząt podyktowane zostało wyłącznie wyraźnym żądaniem władz resortowych, bo obowiązujące przepisy raczej z tą decyzją się kłócą. Pozostawienie zwierząt przy życiu wiązać się jednak będzie z wdrożeniem specjalnych działań, które Rada Sanitarno-Epizootyczna zarekomendowała Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Jak czytamy w wydanych zaleceniach, wszystkie zwierzęta w stadzie trzeba oznakować poprzez nadanie numeru kolczyka. Wszystkie krowy zostaną też natychmiast przebadane w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy, zgodnie z przepisami ujętymi w krajowym prawodawstwie weterynaryjnym. Do czasu uzyskania wyników tych badań zwierzęta mają pozostawać w miejscu aktualnego przebywania stada, w ścisłej izolacji od innych zwierząt.

Jeśli wyniki badań będą ujemne, a więc krowy okażą się być zdrowe, będzie można rozważyć możliwość przemieszczenia stada w całości do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa. Jak wskazuje Rada: „docelowa siedziba stada winna zapewnić zwierzętom profesjonalną obsługę i żywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla bydła, oraz powinna być wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, gwarantujące spełnienie podstawowych warunków dobrostanu zwierząt i ogrodzone okólniki umożliwiające okresowe, swobodne przebywanie zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich”.

Docelowa siedziba stada, którą znaleźć ma resort rolnictwa, musi wykluczać możliwości:
- swobodnego przebywania zwierząt na terenie położonym na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz na terenach łąk i pastwisk położonych poza ogrodzeniem,
- przemieszczania stada w całości lub w części poza siedzibę docelową z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do uboju i utylizacji,
- rozmnażania się zwierząt drogą krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji,
- wprowadzania do łańcucha żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mięsa pozyskanego ze zwierząt tworzących stado.
W siedzibie tej powtórzone maja zostać badania diagnostyczne w kierunku wymienionych wcześniej chorób.