Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy rozpocznie się 19 czerwca br. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych/organizację producentów. Nabór będzie trwał do 17 sierpnia br.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Program skierowany  jest do:

1)    Nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.  na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), w której skład wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. O wsparcie może ubiegać się grupa, która została uznana ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 417).

2)    Organizacji producentów uznanych na podstawie przepisów ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (z 11 marca 2004 r.) albo ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (z 20 kwietnia 2004 r.). Program skierowany jest do organizacji, które utworzone zostały ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Warunki kwalifikowalności

Ponadto powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Muszą również spełniać poniższe warunki kwalifikowalności:

1)    zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego,

2)    łączą producentów, którzy nie byli członkami grupy/organizacji utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

3)    w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,

4)    zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Jak otrzymać wsparcie?

1)    Grupa/organizacja producentów jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.

2)    Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie grupy wraz z biznesplanem do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

3)    Po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba uzyskanych punktów decyduje o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych/ organizacji producentów. Stanowi ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów i wynosi w pierwszym roku 10 proc, 9 proc w drugim, 8 proc. w trzecim, 7 proc. w czwartym i 6 proc. w ostatnim tj. piątym roku wsparcia.

Maksymalny limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania pomocy.