`Jak informuje ARiMR, zgodnie z decyzją KE w br. wnioski o przyznanie płatności na rok 2016 rolnicy mogą składać w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2016 r. oraz w czasie 25 dni kalendarzowych po upływie tego terminu, czyli do dnia 11 lipca br. (dzień 10 lipca 2016 r. przypada w niedzielę, więc ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 11 lipca br.). Za wyjątkiem działania siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności, złożenie wniosku po terminie prowadzi do zmniejszenia, o 1 proc. za każdy dzień roboczy, kwot, do których rolnik byłby uprawniony, gdyby wniosek o pomoc zostałby złożony w terminie.

Wątpliwości rolników wywoływała kwestia, czy zwierzęta zgłoszone do systemu IRZ w wydłużonym terminie również będą kwalifikowały się do dopłat. Jak informuje ARiMR, zwierzę musi być zgłoszone do bazy na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie to, czy płatność zostanie przyznana, zależeć będzie m.in. od wieku zwierzęcia według stanu na 15 maja.

Jeśli chodzi o czas posiadania zwierząt, przypominamy, że bydło, krowy i kozy powinny być w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do zwierząt, natomiast owce powinny być w posiadaniu rolnika w okresie od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do owiec.