W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 328,4 tys. sztuk i było o 29,7 tys. sztuk (o 0,5%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2019 r.- wyższe o 66,8 tys. sztuk (1,1%) – podaje GUS w najnowszym komunikacie.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2019 r. (o 4,3%), a w porównaniu do grudnia 2019 r. spadło o 3,1% do poziomu 1 694,0 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,6%, a w porównaniu z grudniem 2019 r. odnotowano również wzrost 2,3% i osiągnęło poziom 1 796,1 tys. sztuk.

Pogłowie krów nieznacznie wzrosło w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 26,5 tys. sztuk (o 1,1%) do poziomu 2 487,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2019 r. odnotowano wzrost pogłowia o 81,2 tys. sztuk (o 3,4%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2020 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 26,8%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,4%,
- krowy - 39,3%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2019 r. jedynie spadł udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,1 p. proc.), zaś w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat wzrósł udział o 0,6 p. proc., a w grupie krów wzrósł o 0,6 p. proc w badanym okresie.

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. import bydła wyniósł ok. 61 tys. sztuk (w tym cieląt 53,0%) i spadł o 32,3% (w tym cieląt o 52,6 %) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 19,3 tys. sztuk i zwiększyła się o 4,1% w stosunku do poprzedniego roku.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,30 zł/kg i była niższa o 2,0% od notowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. (134,30 zł za 100 l) była o 1,6% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,0%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10%.