W grudniu u.br. pogłowie bydła liczyło 5985,1 tys. sztuk i było o 222,6 tys. sztuk (o 3,9 proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r.- wyższe o 46,1 tys. sztuk (0,8 proc.).

W porównaniu z grudniem 2015 r. liczba krów wzrosła o 31,3 tys. sztuk (o 1,4 proc.) do poziomu 2334,1 tys., w tym pogłowie krów mlecznych zwiększyło się o 26,4 tys. sztuk (o 1,2 proc.) do poziomu 2160,5 tys.

W strukturze stada bydła ogółem największą grupę stanowiły krowy (39 proc.), cieląt poniżej 1 roku było 28,7 proc., a młodego bydła hodowlanego w wieku 1-2 lata - 27,4 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z grudnia 2015 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,6 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8 p. proc.).

Jak wskazują eksperci GUS, "wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła, wynikające ze wzrostu pogłowia bydła we wszystkich kategoriach wiekowych".

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,93 zł/kg i była niższa o 2,7 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2015 r.

W 2016 r. krowa dojna przeciętnie kosztowała ok. 3078 zł w obrocie targowiskowym i była o 0,4 proc. tańsza niż przed rokiem, a jałówka jednoroczna (ok. 2001 zł) - była droższa o 2,8 proc.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2016 r. wyniosła 110,54 zł za 100 l i była o 2,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2015 r. W grudniu 2016 r. ceny mleka były wyższe niż przed rokiem o 20,4 proc.