W grudniu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 278,9 tys. sztuk i było o 17,3 tys. sztuk (o 0,3 proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2020 r.- niższe o 64,8 tys. sztuk (o 1 proc.), jak podaje GUS w najnowszym komunikacie.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2019 r. (o 0,7 proc.), a w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło o 0,3 proc. do poziomu 1 734,6 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 2,5 proc., a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano niewielki wzrost 0,2 proc. i osiągnęło poziom 1 800 tys. sztuk.

Pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 15 tys. sztuk (o 0,6 proc.) do poziomu 2 391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 76,8 tys. sztuk (o 3,1 proc.). Ubój krów w okresie VI – XI 2020 r. w stosunku do okresu XII 2019 r. - V 2020 r. wzrósł o 17,8 proc. (43,3 tys. sztuk).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,6 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 28,7 proc.,
- krowy - 38,1 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2019 r. wzrósł jedynie udział pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 0,6 p. proc. Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat nie zmienił się. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 0,3 p. proc. w badanym okresie.

Według danych dotyczących handlu zagranicznego import bydła w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk i był niższy o 23 proc. (33,9 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg i była wyższa o 0,6 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. (137,71 zł za 100 l) była o 2,2 proc. wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2 proc.), wielkopolskie (17,3 proc.) i podlaskie (16,3 proc.). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przeczył 2 proc., zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10 proc.

Chcesz kupić lub sprzedać zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl