• W grudniu 2022 r. odnotowano wzrost pogłowia bydła o 1,1 proc. r/r
  • Ponad połowa ogółu bydła zlokalizowana jest w 3 województwach
  • Najwięcej bydła jest w województwie mazowieckim
  • Widać wyraźną przewagę importu nad eksportem bydła w 2022 r.

Według danych GUS pogłowie bydła w Polsce na koniec ubiegłego roku liczyło 6 448,3 tys. sztuk i było o 69,5 tys. sztuk (o 1,1 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Z kolei w zestawieniu w czerwcem 2022 r. w drugim półroczu przybyło już tylko 4,2 tys. sztuk (0,1 proc.).

Jakie zmiany w poszczególnych kategoriach bydła?

Liczebność cieląt poniżej 1 roku wzrosła w zestawieniu z grudniem 2021 r. o 7,0 proc., a w porównaniu do czerwca 2022 r. o 0,7 proc., osiągając wynik 1 928,6 tys. sztuk. Z kolei w przedziale wiekowym 1-2 lata stado młodego bydła zmniejszyło się o 11,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, natomiast w zestawieniu z czerwcem 2022 r. odnotowano wzrost o 1,5 proc. osiągając poziom 1 698,6 tys. sztuk.

Wielkość pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2021 r. o 6,0 proc., a w zestawieniu z czerwcem 2022 r. zmniejszyła się o 1,2 proc. osiągając poziom 2 821,2 tys. sztuk.

W przypadku krów liczebność tej kategorii w porównaniu z grudniem 2021 r. spadła o 117,2 tys. sztuk (o 5,1 proc.) do poziomu 2 171,9 tys. sztuk, a w zestawieniu z czerwcem 2022 r. również wystąpił spadek pogłowia o 35,8 tys. sztuk (o 1,6 proc.).

Udział poszczególnych kategorii w strukturze stada w grudniu 2022 r. wyniósł:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,9 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,3 proc.,
- krowy – 33,7 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,1 proc.

Niekorzystne zmiany w obrocie bydłem

Według danych GUS obejmujących handel międzynarodowy w okresie od 1 czerwca do 30
listopada 2022 r. nastąpiły niekorzystne zmiany w bilansie obrotu bydłem. Import bydła w tym okresie według wstępnych danych wyniósł ok. 119,1 tys. sztuk i wzrósł o 29,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Eksport bydła kształtował się na poziomie 28 tys. sztuk i był niższy o 16,6 proc. niż w analogicznym okresie 2021 r.

 

Ponad połowa bydła skupiona w 3 województwach

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,7 proc. - 1 206 169 szt.), wielkopolskie (18,4 proc. – 1 186 212) i podlaskie (16,4 proc. – 1 058 730 szt.), w których skupia się ponad połowa ogółu bydła w skali kraju. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2 proc.