Krowy, które na podstawie składu mleka zostaną uznane za chore otrzymają oznaczenie K!. W raporcie wynikowym RW-11 jest usytuowany wykres „Ocena zagrożenia stada subkliniczną ketozą w okresie ostatnich 12 miesięcy”, który prezentuje liczbę krów identyfikowanych jako chore na tle wszystkich zwierząt znajdujących się w czasie ostatniego próbnego doju w okresie między 5, a 60 dniem laktacji – tłumaczy dr hab. Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM.

Kolejnym elementem informującym o stanie zagrożenia stada ketozą jest tabela „Aktualna ocena zagrożenia krów subkliniczną ketozą”. W tabeli tej zamieszczone są informacje dotyczące ostatniego próbnego udoju oraz z trzech ostatnich kontroli. Informacje te podawane są w rozbiciu na krowy pierwiastki i wieloródki oraz wszystkie zebrane razem.

Najważniejszym jednak elementem tej tabeli jest kolumna zatytułowana PFSK (Przypuszczalna Frekwencja Subklinicznej Ketozy). Jest to nic innego jak procentowy udział krów z grupy ryzyka (do 60 dnia laktacji) chorych na subkliniczną ketozę. Dla hodowców najistotniejszą informacją jaką niesie ta tabela jest stwierdzenie czy omawiane schorzenie występuje z na tyle dużą częstotliwością, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę tej sytuacji – wyjaśnia Słoniewski.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka od początku kwietnia wprowadza nową usługę do swojej oferty – Raport Wynikowy RW-11, który będzie dostarczany elektronicznie po zalogowaniu na „Hodowcy online”. Będą w nim zawarte informacje o zawartości mocznika w mleku, ocenie równowagi białkowo – energetycznej w żwaczu, stosunku zawartości tłuszczu do białka w zależności od fazy laktacji oraz ocena zagrożenia stada subkliniczną ketozą.