Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do wybranych izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz oddziałów regionalnych ARiMR z prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów.

„Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody” – wskazał Rafał Romanowski, sekretarz stanu w MRiRW.

  • Wodę pitną należy rozumieć jako wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  • Czystą wodę należy rozumieć jako wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Zwrócono również uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia wojewodowie: lubuski, dolnośląski oraz zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

MRiRW zaapelowało o rozpowszechnienie informacji o konieczności powstrzymania się od używania do pojenia zwierząt gospodarskich wody pochodzącej z Odry i jej dopływów, szczególnie wśród rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w ich sąsiedztwie.