W tworzeniu programu, w ramach grup roboczych udział wzięli hodowcy bydła mięsnego, producenci żywca wołowego, producenci cieląt i odsadków, firmy związane z doradztwem rolniczym, przedstawiciele zakładów mięsnych, zakładów rozbioru, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Dokument w wypracowanej formie uzyskał akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz deklarację finansowania części rozwiązań zawartych w Strategii. W dniu 4.06.2018r. w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli beneficjentów strategii z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Wiceministrem Jackiem Boguckim, Dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych Panem Jerzym Dąbrowskim oraz Radą Sektora Wołowiny.

Omówione zostały główne cele Strategii oraz problemy które dzięki niej mają zostać rozwiązane. Spotkanie zainaugurowało rozpoczęcie prac nad regulacjami związanymi z wdrożeniem założeń strategii. Dokument strategii został zaproponowany jako projekt „Polska Wołowina” stanowiącego istotny komponent rządowego programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i jako rozwinięcie Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych Polsce na lata 2016-2020 opracowanego przez MRiRW.

Opracowana strategia obejmuje wspólne działanie całego sektora mające na celu:

• trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego,

• wzrost rentowności całego łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców,

• innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą,

• integrację łańcucha wartości w duchu transparentności i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Przyjęto założenie, że płatności bezpośrednie do bydła będą zachowane bez zmian co do wielkości budżetu, a może być zmieniona ich struktura. Strategia skupia się działaniach, które mogą być finansowane ze środków branży tj. producentów żywca, przetwórców i innych uczestników łańcucha dostaw wołowiny oraz środków publicznych z PROW, modyfikacji płatności bezpośrednich, dozwolonej pomocy Państwa, środków UE z WPR na promocję, środków na badania i rozwój z NCBiR.