Aby w pełni wykorzystać wartość pokarmową ziarna kukurydzy, krowom należy podawać ziarno kukurydzy w postaci rozdrobnionej, co ułatwia dostęp do zawartej w nim skrobi. Niedostateczne rozdrobnienie, przy szybkim metabolizmie krów może skutkować dużym udziałem niestrawionego ziarna w kale. Rozdrobnione ziarno kukurydzy można podawać w dwóch formach: suchej i zakiszonej.

Suszone ziarno kukurydzy

Suszone ziarno kukurydzy zawiera nawet 3 razy więcej skrobi rozkładanej w jelicie w porównaniu z ziarnem np. jęczmienia. Z tego względu suche, rozdrobnione ziarno kukurydzy jest cenną paszą dla krów w szczycie laktacji. W tym okresie często obserwowany jest ujemny bilans energetyczny, który często doprowadza do ketozy. Ziarno kukurydzy trawione jest w dużym stopniu w jelicie cienkim bezpośrednio do glukozy, co jest swego rodzaju profilaktyką występowania tej choroby metabolicznej. Należy zachować jednak zdrową proporcję, gdyż zbyt niski rozkład w żwaczu również nie jest korzystny. Trzeba również pamiętać, że organizm przeżuwacza ma ograniczone możliwości trawienia i absorpcji w jelicie cienkim, więc jednostronna dieta kukurydziana nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czynnikiem limitującym jest także niewielka zawartość lizyny, którą należałoby dodatkowo uzupełnić.

Kiszone ziarno kukurydzy

Ziarno kukurydzy można również z powodzeniem zakiszać, co przy wysokich obecnie nakładach na energię, wydaje się tańszym rozwiązaniem. Taki sposób konserwacji umożliwia wcześniejszy zbiór kukurydzy o ok. 2 tygodnie w porównaniu do zbioru ziarna suchego. Oczywistą sprawą jest, że aby wykorzystać w pełni wartość żywieniową ziarna kukurydzy, należy je przed zakiszaniem dostatecznie rozdrobnić. Można je poddać procesowi mielenia (>70% s.m.) lub gniecenia (<70%s.m.). Zabieg gniecenia może odbywać się zarówno na polu, podczas zbioru ziarna lub bezpośrednio w miejscu zakiszania. Tak przygotowaną paszę można po uprzednim ubiciu magazynować w pryzmach lub silosach, okrytych szczelnie folią. Jednak optymalną metodą przechowywania, zapewniającą minimalizację strat paszy jest zakiszanie jej w rękawach foliowych. Alternatywną metodą, dedykowaną szczególnie dla mniejszych gospodarstw, jest zakiszanie kukurydzy w workach typu big-bag wyposażonych we wkład foliowy.

Skrobia pochodząca z kiszonego ziarna ulega szybszemu rozkładowi w żwaczu w porównaniu z ziarnem suszonym. Kiszone ziarno może być podawane krowom w laktacji, jak również opasom, szczególnie w końcowym etapie opasu, kiedy wymagają zwiększonej koncentracji energii w dawce pokarmowej.