Komisja Europejska przedstawiła rozwiązania w sprawie zarządzania granicami mające na celu zapewnić płynność przewozu towarów w czasie obecnej pandemii. W komunikacie Komisji podkreślono, że wszystkie wewnętrzne granice UE powinny pozostać otwarte na przewóz towarów, a łańcuch dostaw podstawowych produktów musi być zagwarantowany.

– Unijna sieć transportowa łączy całą UE. Nasze wytyczne mają na celu ochronę unijnych łańcuchów dostaw w tych trudnych warunkach, a także zapewnienie, by zarówno towary, jak i pracownicy transportu mogli podróżować bez opóźnień do miejsc, w których są potrzebni. Przyjęcie zbiorowego i skoordynowanego podejścia do transportu transgranicznego jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. „Zielone korytarze” mają również na celu ochronę pracowników transportu, którzy pracują na pierwszej linii kryzysu. Ten zestaw zaleceń ułatwi realizację ich i tak stresującej misji, a także zwiększy bezpieczeństwo i przewidywalność ich pracy. – powiedziała Adina Vălean, Komisarz ds. transportu

 W pierwszej kolejności państwa członkowskie zostały wezwane do niezwłocznego wyznaczenia wszystkich odpowiednich wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i dodatkowych, w zakresie uznanym za konieczny, jako przejścia graniczne typu „zielony korytarz” - dla transportu lądowego (drogowego i kolejowego), morskiego i lotniczego. Zlokalizowane najbliżej jak to możliwe przejść w sieci TEN-T.

Pokreślone również zostało, że kontrole i badania lekarskie pracowników transportu na przejściach nie powinny przekraczać łącznie 15 minut, a dokonywanie ich wyłącznie po jednej stronie granicy, najlepiej w wyznaczonych miejscach przed przejściem lub za nim, usprawni przepływ towarów. Kierowca w czasie kontroli i badań nie powinien być zmuszany do opuszczania pojazdu, co ma dodatkowo zminimalizować późnienia. Kierowcy pojazdów towarowych nie powinni być proszeni o okazanie dokumentu innego niż ich dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy oraz, w razie potrzeby, standardowe pismo od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie/wyświetlanie dokumentów.

Przejścia w ramach „zielonych korytarzy” powinny być dostępne do pojazdów transportowych przewożących dowolny rodzaj towarów. Wszystkie pojazdy towarowe i kierowcy powinny być traktowani w sposób niedyskryminacyjny, niezależnie od pochodzenia, przeznaczenia, kraju rejestracji pojazdu lub narodowości kierowcy. Państwa członkowskie nie powinny rozróżniać pojazdów przewożących towary do użytku na ich terytorium od pojazdów przewożących wyłącznie tranzytem. Komisja wzywa państwa członkowskie również do niezwłocznego zniesienia wszelkich zakazów utrudniających transport, jak zakazy weekendowe, nocne, czy sektorowe.

Ponadto KE zachęca również do utworzenia korytarzy transportowych dla prywatnych kierowców i ich pasażerów, takich jak pracownicy służby zdrowia i transportu, a także obywatelom UE powracającym do kraju ojczystego z bezpośrednim priorytetem przejazdu w każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T. Jednoczenie muszą oni  przebywać na ściśle wytyczonej trasie. Państwa członkowskie powinny zapewnić co najmniej jeden port lotniczy funkcjonujący w zakresie powrotów obywateli do kraju i przyjmowania międzynarodowych loty z pomocą humanitarną.

Utrzymanie płynnego transportu towarów w tak trudnych czasach wymaga szczególnych działań. Nieprzerwanie funkcjonujące transportu lądowego, wodnego i lotniczego ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i dla jego skutecznej reakcji na obecną sytuację.