W dniach 17-18 czerwca w Warszawie odbył się II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo Vadis Zootechniko”. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na dwa główne pytania: Czy zootechnika ma już gotowe rozwiązania, aby ochronić zwierzęta przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych, jak chociażby migrującymi organizmami szkodliwymi? Czy transfer wiedzy i innowacji z instytucji naukowych realnie przyczynia się do adaptacji sektora produkcji zwierzęcej do wciąż zmieniającej się rzeczywistości? 

Coraz modniejsza w ostatnich latach retoryka nawołująca do ograniczania spożywania białka zwierzęcego przeplata się z dyskusjami na wiele pokrewnych tematów, jak ekologia, ochrona środowiska, edukacja i promocja dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój akwakultury. Prelegenci omówili te zagadnienia posiłkując się najnowszymi wynikami badań.

Marnotrawienie żywności

Jak wskazywał dr Karol Krajewski z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, produkcja zwierzęca, a w szczególności hodowla bydła, stała się w ostatnich latach obiektem badań wskazujących na duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, poprzez zwiększoną emisję CO2. Według szacunków FAO, światowa produkcja zwierzęca odpowiada za około 18 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Jednak pomimo szczegółowych badań w tym obszarze problem nadal rozpatrywany jest częściowo. Brakuje kompleksowych analiz oraz odniesienia do zjawiska marnotrawstwa żywności, które odpowiada za 8 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych, jak informował dr Krajewski. Zdaniem prelegenta na problem emisji CO2 związanej z żywnością pochodzenia zwierzęcego należy spojrzeć zarówno z punktu hodowli i produkcji żywności jak i marnotrawstwa wytwarzanej i niewłaściwie wykorzystywanej żywności, szczególnie pochodzenia zwierzęcego.

Rozwiązania żywieniowe ograniczające emisję metanu

Na kwestii emisji gazów cieplarnianych skupił się również prof. Adam Cieślak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas prezentacji pt.: „Żywienie zwierząt a zanieczyszczenie środowiska” podkreślał, że coraz istotniejsze staje się zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu utrzymania zwierząt oraz ich żywienia w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko. Prelegent przedstawił również najnowsze wyniki badań nad różnymi dodatkami modyfikującymi proces metanogenezy.

Problematyczny ASF

Podczas Kongresu nie zabrakło dyskusji na palące tematy jak ASF. Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk podczas prezentacji pt.: „ASF i co dalej? Aktualna sytuacja w zakresie ASF oraz nowe perspektywy walki z chorobą”, omówił migrację wirusa w Europie i na świecie oraz próby podejmowane przez różne kraje w celu zwalczenia choroby. Jak podkreślił prof. Niemczuk, sukces Czech i Belgii w zwalczaniu tej choroby polegał przede wszystkim na prowadzeniu skutecznej gospodarki łowieckiej i redukcji populacji dzików.

Prelegent omówił również wyniki badań molekularnych wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz wyniki przeżywalności wirusa w różnych matrycach. Pierwsze z nich pozwalają m.in. śledzić dokładną migrację wirusa i określać pochodzenie wirusa ASf w danym ognisku. Z kolei wyniki badań nad przeżywalnością wirusa w poszczególnych matrycach pozwoliły na wyznaczenie matematycznego modelu inaktywacji ASf podczas rozkładu tkanek, który w przyszłości może być przydatnym czynnikiem w ocenie ryzyka. Jak poinformował prof. Niemczuk, otrzymane wyniki podważają dotychczasowe poglądy dotyczące wysokiej oporności wirusa ASf na warunki środowiska i dowodzą szybkiego tempa inaktywacji wirusa w naturalnie rozkładających się tkankach padłych zwierząt.  

Prężny rozwój akwakultury

Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono również akwakulturze. Dr inż. Jerzy Śliwiński i dr inż. Mirosław Cieśla przedstawili produkcyjne i ekologiczne walory tradycyjnej gospodarki stawowej wskazując, że daje ona możliwość uzyskania wysokiej jakości produkt w sposób przyjazny środowisku. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez prelegentów jest to najszybciej rozwijający się sektor produkcji zwierzęcej. Według statystyk FAO, w ostatnim ćwierćwieczu dynamika przyrostu produkcji konsumpcyjnych organizmów wodnych wynosiła około 8 proc. rocznie.

W nadchodzącej przyszłości akwakultura może stać się podstawową drogą pokrycia rosnącego zapotrzebowania na białko pochodzenia zwierzęcego. Akwakultura stanowiła temat przewodni pierwszej sesji roboczej Kongresu. Omówiono wiele jej aspektów i szanse rozwoju poszczególnych działów. Należy do nich m.in. akwaponika łącząca w sobie produkcję zwierzęcą (ryby, skorupiaki) i roślinną (systemy hydroponiczne). Termin akwaponika powstał poprzez połączenie słów akwakultura, czyli hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oraz hydroponika, czyli uprawa roślin bez podłoża. Akwaponika znacznie zmniejsza zużycie wody (straty głównie przez parowanie) oraz energii, daje również potencjalny zysk z dwóch źródeł, tj. z hodowli ryb i roślin, jak również wiąże się z oszczędnością powierzchni, choć nie tak dużą jak mogłoby się wydawać, jak tłumaczył Jacek Sadowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Z kolei prof. Dorota Fopp-Bayat oraz prof. Teresa Własow z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiły zagadnienia związane z hodowlą i zdrowotnością ryb jesiotrowatych. W ostatnich latach odnotowywany jest bardzo duży wzrost produkcji ryb jesiotrowatych w akwakulturze. W 2015 roku Polska zajmowała czwarte miejsce w Europie pod względem produkcji ryb jesiotrowatych (190 ton mięsa oraz 10 ton kawioru), zaś w 2019 roku była drugim największym producentem kawioru, gdyż jego produkcja wzrosła do 20 ton.

Z kolei prof. Przemysław Śmietana przybliżył słuchaczom uwarunkowania historyczne, stan i perspektywy wykorzystania komercyjnego słodkowodnych raków krajowych. Jak podkreślał, ze względu na wysoką wartość odżywczą białka i tłuszczu mięso raka może być cennym składnikiem diety, szczególnie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

W trakcie sesji poświęconej akwakulturze nie zabrakło również omówienia znaczenia akwakultury środowiskowej jako elementu ochrony bioróżnorodności ekosystemów wodnych oraz przedstawienia pozaprodukcyjnych funkcji stawów rybnych, do których zaliczono retencję wodną, udział w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu i mikroklimatu, korzystne kształtowanie lokalnych stosunków wodnych, a także tworzenie miejsc schronienia, siedlisk i miejsc lęgowych dzikich zwierząt.

Białko owadzie

Tematem przewodnim drugiego dnia Kongresu była szeroko rozumiana ekologia. Prof. Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przybliżył uczestnikom kwestię wykorzystania białka owadziego w nowoczesnej i zrównoważonej zootechnice podkreślając, że przy obecnym deficycie białkowych materiałów paszowych wykorzystanie białka owadziego może być w przyszłości alternatywą dla białka sojowego. Jak zaznaczył, produkcja materiałów paszowych pozyskiwanych z larw owadów ma szereg zalet środowiskowych oraz może doprowadzić to zwiększenia dywersyfikacji źródeł białka dostępnych na rynku. Owady gospodarskie odchowywane są w wielopoziomowych systemach 3D, co wiąże się w niewielkim wykorzystaniem powierzchni, a materiały paszowe wytworzone z owadów charakteryzują się wysoką wartością pokarmową, współczynnikami strawności składników pokarmowych i czystością mikrobiologiczną.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

Następnie prof. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie omówił nowe technologie w produkcji zwierzęcej poprawiające dobrostan zwierząt i ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska. Zaliczył do nich m.in. redukcję udziału rusztów w bezściołowym chowie świń., szybkie usuwanie odchodów z budynków inwentarskich, podsuszanie pomiotu w chowie drobiu, podłogi separujące dla krów mlecznych, toalety dla krów, separację gnojowicy oraz biofiltry i kwaśne płuczki dla chlewni i kurników.

Sztuczna inteligencja w zootechnice

Z kolei prof. dr hab. Joanna Makulska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przybliżyła temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zootechnice, którą wykorzystuje się m.in. w monitoringu zwierząt, ich identyfikacji i lokalizacji, detekcji rui, zbliżającego się porodu i chorób (metabolicznych, wymienia, kończyn). Służy ona również do oceny poprawności żywienia i jakości pastwisk, predykcji wyników produkcyjnych, emisji gazów cieplarnianych czy też sterowania mikroklimatem pomieszczeń inwentarskich.

Środowiskowa rola koni ras rodzimych

Następnie prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaworski omówił organizację i hodowlę koni w Polsce oraz ich wpływ na środowisko. Konie są szczególnie przydatne do kontroli wegetacji na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, objętych różnymi formami ochrony. Koniki polskie, konie huculskie, stare rasy koni zimnokrwistych i kuców pielęgnują górskie pastwiska, tereny rekreacyjne, tereny parków narodowych i wielu innych miejsc przyrodniczo cennych, ale także tereny nieużytkowane rolniczo.

Quo Vadis Zootechniko? Wskazania Komisji Wnioskowej

Na zakończenie prof. Stanisław Kondracki w imieniu Komisji Wnioskowej przedstawił konkluzje na zakończenie Kongresu. Jak wymieniał prof. Kondracki, należy zdecydowanie przeciwdziałać próbom ograniczania produkcji zwierzęcej. Równie ważne jest zaangażowanie środowiska zootechnicznego w kreowanie światowych i krajowych programów produkcji żywności, z uwzględnieniem żywności pochodzenia zwierzęcego. Zdaniem Komisji Wnioskowej konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych, mających na celu krzewienie wiedzy o znaczeniu produktów zwierzęcych dla ludzkości, kierowane do środowisk politycznych, medialnych, opiniotwórczych oraz do zwykłych obywateli. Istotne są również działania zmierzające do opracowania nowych systemów i metod żywienia oraz utrzymania zwierząt. Metod bezpiecznych dla środowiska i ograniczających wytwarzanie gazów cieplarnianych. Komisja podkreśliła również potrzebę integracji środowiska naukowego w celu rzetelnego opracowania wskaźników emisji gazów cieplarnianych wynikających z utrzymania zwierząt.