Wprowadzenie do dawki pokarmowej krów mlecznych zielonki pastwiskowej powinno odbywać się powoli i stopniowo by dać możliwość przystosowania się mikroflory bytującej w żwaczu do nowej paszy.

Zbyt szybkie wprowadzenie znacznego udziału zielonki w żywieniu każdej grupy bydła niesie za sobą pewne zagrożenia, do których należą biegunki, a także tężyczka pastwiskowa. Ich wystąpienie niesie za sobą szereg strat ponoszonych z tytułu obniżonej wydajności mlecznej, oraz obsługi weterynaryjnej.

Zielonka pastwiskowa charakteryzuje się niską zawartością suchej masy, którą należy w początkowym okresie wypasu dostarczyć krowom w postaci siana lub słomy. Bardzo dobrą paszą z punktu widzenia uzupełnienia dawki letniej – pastwiskowej jest kiszonka z kukurydzy.

Pasza ta posiada duży ładunek energii co pozwoli również na uzupełnienie niedoborów energetycznych młodej zielonki, a także poprawi stosunek białkowo-energetyczny dawki pokarmowej.