W 2022 r., podobnie jak w poprzednim, rolnicy posiadający świnie (lochy, tuczniki), krowy (mleczne, mięsne), oraz owce, mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

„Warto zaznaczyć, że zaszły istotne zmiany obejmujące Pakiet 2. Dobrostan krów, wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, w przypadku gdy w jednym budynku utrzymywane są krowy mleczne kilku rolników” – informuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 571), w przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, oznacza liczbę krów mlecznych:

  • rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w budynku z wydzielonymi sekcjami dla krów mlecznych różnych rolników – w przypadku gdy ten budynek ma wydzielone sekcje;
  • wszystkich rolników utrzymujących krowy w budynku bez wydzielonych sekcji dla krów mlecznych różnych rolników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w takim budynku – w przypadku gdy ten budynek nie ma wydzielonych sekcji.

„W związku z powyższym istotne jest również aby w bieżącym roku, jeżeli jest kontynuacja płatności dobrostanowej a nie było konieczności robienia nowego planu poprawy dobrostanu, złożyć oświadczenie udostępnione przez ARiMR, że zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, wynika z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, oraz wskazanie, czy w tym budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników (wariant2.2)” – wskazuje CDR.

CDR podkreśla, że należy też zwrócić uwagę na termin składania deklaracji związanej z typem użytkowym bydła lub kierunkiem użytkowania.

„W przypadku zgłoszenia w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmiany typu użytkowego bydła lub zmiany kierunku użytkowania bydła w typie użytkowym kombinowanym w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantu po upływie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w odniesieniu do zwierząt objętych wymogami wariantów w trakcie okresu realizacji wymogów - po upływie 7 dni od dnia objęcia ich tymi wymogami:

1) płatność dobrostanowa nie przysługuje do krów, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce;
2) zwierzęta, w odniesieniu do których ta zmiana miała miejsce, są objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.” – wskazuje CDR.

Również w samej aplikacji „Plan Poprawy Dobrostanu Zwierząt” nastąpiły zmiany:

  • W części ogólnej w przypadku wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, możliwość zaznaczenia w budynkach wydzielonych sekcji, w których przebywają jednocześnie krowy rolnika wnioskodawcy i krowy innego/innych rolników;
  • Arkusz informacyjny generowany dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został poszerzony o informację dotyczącą plenności maciorek (Dobrostan owiec).