Należy mieć świadomość, że każda zmiana jest dla krowy czynnikiem stresowym, wywołującym wiele niekorzystnych zjawisk. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie krowom w okresie przejściowym komfortu i spokoju.

Dobrym rozwiązaniem jest na tym etapie odłączenie krów od stada, poprzez umieszczenie ich w wydzielonych dla tego celu kojcach porodowych zaścielonych słomą. Dzięki temu krowy mogą mieć zapewniony spokój, którego nie zaburzają sztuki silniejsze stojące wyżej w hierarchii stada. Można w ten sposób zapewnić krowom w okresie przejściowym dostęp do najlepszych pasz gospodarskich jak również specjalistycznych dodatków paszowych przeznaczonych na ten okres. Należy pamiętać, że jeśli zamierzamy zmienić środowisko bytowania krowy, to należy to zrobić minimum na 2-3 tygodnie przed planowanym wycieleniem., co wiąże się z adaptacją organizmu do określonej mikroflory i uodpornieniem na bytujące tam patogeny.

Kolejnym elementem wpływającym na ograniczenie stresu jest unikanie nagłych zmian dawki pokarmowej. Wprowadzane modyfikacje muszą być stopniowe, pozwalając na płynne przejście między poszczególnymi okresami cyklu produkcyjnego. Szczególnie istotne są zmiany żywienia w okresie przejściowym, gdzie trzeba przestawić krowę z żywienia zaspokajającego jedynie potrzeby bytowe, na takie, które pokryją dodatkowo potrzeby wynikające z rosnącej produkcji mleka.

W związku z tym w okresie 3 tygodni przed porodem u wieloródek i na 5 tygodni w przypadku pierwiastek należy wprowadzać stopniowe zmiany, które polegają m.in. na zmniejszeniu udziału pasz włóknistych, których miejsce zastępuje kiszonka z kukurydzy, zwiększeniu udziału pasz treściwych do ok. 3-4 kg w momencie wycielenia, stosowaniu dodatków mineralno – witaminowych przeznaczonych na ten okres żywienia. Ważne jest, aby w czasie tego okresu wprowadzić do dawki pokarmowej wszystkie komponenty, które będą znajdować się w diecie krowy po wycieleniu. Konieczne jest bowiem przygotowanie bakterii żwaczowych, jak również samego żwacza do dużych dawek pasz treściwych stosowanych po porodzie, co pozwala ograniczyć ryzyko występowania kwasicy żwacza.