Już 9 września br. ARiMR rozpocznie nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski będzie można składać do 30 września.

Jak informuje Prezes ARiMR, pomoc przeznaczona jest dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 i wymagających wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu, jednak nie może ona być wyższa niż 7 000 euro. Łączna zaś pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, obejmujących sektory rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Wypłata przez ARiMR przyznanych środków ma nastąpić w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje o przyznaniu pomocy będą wydawane w ciągu 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o wparcie.

Szczegóły dotyczące zakresu pomocy, z podziałem na poszczególne sektory i gatunki zwierząt dostępne są w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.